iCloudBasics

Co iCloud kopiuje

Musisz mie? jakie? wa?ne informacje na temat iPhone, iPad, i iPod touch, jak kontrakty, notatki, wiadomo?ci, Zdj?cia itd.. iCloud, który jest przechowywanie chmura, automatycznie tworzy kopie zapasowe urz?dzenie nad bezprzewodowym dost?pem do Internetu na co dzie?, podczas gdy jest w??czony, zamkni?ty, i po??czony ze ?ród?em zasilania. Z kopii zapasowej danych w iCloud, mo?na ?atwo przenosi? pliki multimedialne i danych aplikacji na dowolnym urz?dzeniu, lub przywrócenie wa?nych informacji na temat jednego ju? masz.

iCloudBasics

Oto co dok?adnie kopiuje us?ugi iCloud:

  • Zakupione muzyki, Kino, Programy TV, aplikacje, i ksi??ki

Zwraca? uwag?, kopia zapasowa iCloud zawiera tylko informacje o zawarto?ci zakupionej, ale nie sama tre?? zakupiono. Na przyk?ad, Podczas przywracania z kopii zapasowej iCloud, Twój zakupiony zawarto?? jest automatycznie pobierane z iTunes Store, App Store, lub iBookstore na podstawie iTunes. I wcze?niejsze zakupy mog? by? niedost?pne, je?eli zosta?y zwrócone lub nie s? ju? dost?pne w sklepie.

  • Zdj?cia i filmy w swoim Rolka z aparatu
  • Ustawienia urz?dzenia
  • Dane aplikacji
  • Ekran g?ówny, a aplikacja organizacja
  • iMessage, tekst (SMS), i wiadomo?ci MMS
  • Dzwonki
  • Visual Voicemail

Kopia zapasowa urz?dzenie iOS zawiera tylko dane i ustawienia zapisane w urz?dzeniu. To nie s? dane ju? zapisane w iCloud, na przyk?ad kontaktów, kalendarze, zak?adki, mail, notatki, wspólne strumienie zdj?cia, i dokumenty mo?na zapisa? w iCloud iOS aplikacji i przy u?yciu aplikacji Mac.

Dowiedz si?, jak wykona? kopi? zapasow? telefonu iPhone przy u?yciu us?ugi iCloud.

?ród?o: Jab?ko

Przycisk udost?pniania