top-5-iphone-photo-apps

Top 5 Edycja zdj?? Aplikacje dla iPhone

Apple App Store jest pe?en wielu programów twórczych. Apple nadal czyni w niej nowych wsadów. Apple iPhone posiada wiele aplikacji do robienia zdj?? i edycji tych pyta? kreatywny sposób. Wiele aplikacji Apple iPhone zdj?cia pozwalaj? u?ytkownikowi korzysta? efekty filtrów w obr?bie fotografii do wydania rocznika kolej na zdj?cie lub dodawanie cieni winieta lub u?ywaj?c kliparty kierunku zdj?cie. Mo?esz tak?e rozwi?zanie problemów, takich jak czerwony, kolorze oczu i prze?wietlenia i niedo?wietlenia do ?wiat?a. Oparty na uznaniu i standardowych funkcji oferowanych w ramach aplikacji, S? to jedynie mniejsza prawdopodobnie najbardziej kreatywne aplikacje Apple iPhone i iPad.

 

1. Instagram

InstagramInstagram jest na górze wi?kszo?ci pozycji w mojej li?cie. Jest kochany przez wi?kszo?? ludzi, poniewa? zapewnia wiele mo?liwo?ci edycyjnych dla konsumenta. Mo?na albo zmieni? obecne zdj?cia wewn?trz telefonu komórkowego, czy mo?e robi? zdj?cia przy u?yciu tej aplikacji. Po zrobieniu zdj?cia, jeste? w stanie szybko przes?a? je na portalach spo?eczno?ciowych takich jak Facebook, ?wiergot, Flickr, itp.. Oferuje on pewne wyj?tkowe cechy jako?ciowe w kierunku u?ytkownika do edycji zdj??. Ze wzgl?du na swoje cechy, Ten wniosek zosta? nazwany Rokiem gór? aplikacji przez Apple.

 

2. Retro Camera

Retro CameraRetro aplikacja aparatu b?dzie du?o du?o jak Instagram i pozwala na korzystanie z ogólnych skutków na jego zdj?cia. Wyboru co modyfikowa? u?ytkownik chce zastosowa? na jego zdj?cie, on musi najpierw wybra? jeden cal sze?ciu dost?pnych kamer, które s? Bärbl, Troch? Orange Box, Xolaroid 2000, Kamera otworkowa, Knot mo?e i Hipsteroku. Swój wybór kamery jest zale?ny od pocz?tkowej wewn?trz komórkowego aparatu.

 

 

3. CamWow

CamWowCamWow jest naprawd? za darmo Apple iPhone aplikacja, która jest pe?na zabawy do tego klientów. Oferuje on wybór do korzystania z niektórych funkcji, surrealistyczne i trippy do zdj??. Oferuje on wiele funkcji, takich jak widzenie wieczorem, termiczny, Efekty sztuki pop i x-ray. Zastosowanie tej aplikacji, jeste? w stanie zak?óci? swoje zdj?cia, zastosowanie wybrzuszenie, rozci?ga? lub ?ciska? efekt. Jest to aplikacja dla osób kreatywnych, którzy chc? bawi? si? z kamer? na stale ze swoich telefonów.

 

4. Postagram

PostagramTa aplikacja jest doskona?ym sposobem witania si? do swoich starych kumpli. Jest to aplikacja, która s?ynna jest uzale?niona od bardzo pomys?owej koncepcji. Ty umiej?tno?ci z tego konkretnego zastosowania jest po prostu wybra? fotografi? z telefonu komórkowego, a mo?e zdj?cie edytowane podczas korzystania z wy?ej wskaza? wnioski po które wytwarzaj? prawdziwe foki co? podobnego do pocztówce i ?aglem przes?a? go w stron? osoby, z w?asnych potrzeb na zewn?trz z lista kontaktów tylko 99 centów. Zdj?cia utworzone za pomoc? tej aplikacji s? najwy?szej jako?ci, tj. 300 dpi, a zatem s? drukowane na klasycznej i atrakcyjnym czarnym uk?ad pocztówka.

 

5. Adobe Photoshop ekspresowe

Adobe Photoshop ekspresoweAdobe Photoshop Express jest za darmo aplikacja do edycji zdj?? na iPada, iPhone, lub iPad dotykowy. PS Express oferuje niewielki zestaw zabawy i przydatnych narz?dzi do edycji zdj?? z ?atwym do zrozumienia interfejs u?ytkownika. Wspó?pracuje tak?e z wbudowanymi kamerami na iPhone i iPod touch, i obs?uga zdj?? online Photoshop.com. Mimo, ?e ta opinia jest dla wersji iOS, Photoshop Express jest równie? bezp?atny.

Przycisk udost?pniania