zgubiony iPhone sms

Jak odzyska? usuni?te wiadomo?ci tekstowych z telefonu iPhone

Wiadomo?ci tekstowych w rzeczywisto?ci nie zostan? usuni?te

Sklepach Apple iOS ka?da wiadomo?? tekstowa kiedykolwiek wykonane na iPhone nawet usuni?ciu. Po u?yciu wyszukiwania Spotlight, aby znale?? co?, a mo?e si? okaza?, ?e niektóre rozmowy tekstowe dokonane miesi?cy temu, , które zosta?y usuni?te przez siebie, nadal pokazuje si?!

Obs?ugi klienta firmy Apple potwierdzi?a, ?e ??i powiedzia? mi, ?e jedyn? drog? do trwa?ego Usu? wszystkie wiadomo?ci tekstowych i e-maili , jest zrobi? master reset, lub przywróci? do ustawie? fabrycznych w iTunes. Metoda ta otrze wszystkie dane z telefonu. Twoje kontakty, aplikacje, i usuwane s? równie? ustawienia.

Tak, je?li usuni?te wiadomo?ci tekstowych przez pomy?k?. Straci? je ze wzgl?du na jailbreak, lub uaktualnienie do najnowszej wersji iOS. Wci?? masz szans? je pobra?. Tutaj pokazuje, 5 metody do pobierania tekst wiadomo?ci usuni?te z telefonu iPhone.


5 metody aby odzyska? usuni?te wiadomo?ci tekstowych z telefonu iPhone

Przedstawimy tutaj 5 sposobów, aby odzyska? utracone tekst wiadomo?ci z iPhone. Prosz? wybra? jeden, który jest odpowiedni dla Twojej obecnej sytuacji. Mo?emy potrzebowa? iTunes i iCloud kopii zapasowych podczas procesu odzyskiwania.

  1. Odzyska? usuni?te wiadomo?ci tekstowych bezpo?rednio z iPhone
  2. Wyodr?bni? wiadomo?ci z archiwum iCloud przy u?yciu iPhone Backup Extractor
  3. Wyodr?bni? wiadomo?ci SMS z kopii zapasowej iTunes z iPhone oprogramowanie do odzyskiwania danych
  4. Odzyska? usuni?te wiadomo?ci tekstowych bezpo?rednio z us?ugi iCloud (Wolny)
  5. Przywró? utracone wiadomo?ci z kopii zapasowej iTunes (Wolny)

Metoda 1: Odzyska? usuni?te wiadomo?ci tekstowych bezpo?rednio z iPhone

Metoda ta ma zastosowanie w przypadku ludzie stracili ich wiadomo?ci tekstowych while maj? ?adna kopia zapasowa. Nadaje si? do wszystkich generacji iPhone, w tym iPhone 6 i 6 Plus.

B?dziemy potrzebowa? pewien 3rd-strona umowy Odzyskiwanie danych iPhone Narz?dzie, aby pomóc nam, które bezpo?rednio skanowa? telefonu i znale?? zawarto?? usuni?t?, nast?pnie umie?ci? je z powrotem do telefonu iPhone lub zapisa? na komputerze.

Pierwszy, Pobierz iPhone Odzyskiwanie danych oprogramowanie i zainstalowa? go. Ma wersji systemu Windows i Mac. Nast?pnie wykonaj kroki.

Krok 1: Pod??cz swój telefon iPhone do komputera i uruchom narz?dzie odzyskiwania danych dla iPhone.
Pod??cz swój telefon iPhone do komputera i nie poci?gaj go podczas procesu odzyskiwania. Nast?pnie otwórz program, wy?wietlony zostanie g?ówny interfejs jak poni?ej.

odzyska? wiadomo?ci z iPhone

Krok 2: Rozpocz?? proces skanowania, aby znale?? utracone wiadomo?ci
Po klikni?ciu przycisku “Rozpocznij skanowanie” przycisk, program rozpocznie skanowanie telefon i spróbuj znale?? wszystkie dane na urz?dzeniu, w tym te usuni?te.

Krok 3: Podgl?d i odzyska? usuni?te wiadomo?ci tekstowych z telefonu iPhone
Po skanowaniu, wszystkie znalezione dane s? wy?wietlane w kategoriach, mo?na wy?wietli? podgl?d wiadomo?ci. Te usuni?te s? w orange. Zaznacz te trzeba i kliknij “Wyzdrowie?” przycisk. Program zapyta, czy chcesz zapisa? je na urz?dzeniu lub komputerze.

odzyska? wiadomo?ci z iPhone


Metoda 2: Wyodr?bni? wiadomo?ci z archiwum iCloud przy u?yciu iPhone Backup Extractor

Metoda ta jest odpowiednia dla tych, którzy ich iPhone z iCloud kopi? zapasow?. Mo?na wyodr?bni? z pliku kopii zapasowej w iCloud i uzyska? wiadomo?ci. Nawet nie masz telefonu iPhone wokó?, nadal mo?na wyeksportowa? wiadomo?ci tekstowe z komputera.

Oczywi?cie, nale?y pobra? oprogramowanie iPhone Backup Extractor Pierwszy.

Krok 1: Wybra? tryb odzyskiwania i po??czy? si? z kontem us?ugi iCloud
Uruchom program i wybierz tryb odzyskiwania “Odzyska? z iCloud Backup plików”, nast?pnie zaloguj si? do konta us?ugi iCloud. Program nie b?dzie trzyma? rekordów konta, has?o lub tre?ci w dowolnym momencie podczas sesji.

Krok 2: Pobierz archiwum iCloud i analizy
Po zalogowaniu si? do us?ugi iCloud, program poka?e wszystkie Archiwa iCloud. Wybierz najnowsz? i kliknij “Pobierz”, nast?pnie zaznacz typ plików, który chcesz pobra?, Kliknij “Nast?pny” Aby kontynuowa?. Po klikni?ciu przycisku “Rozpocznij skanowanie” przycisk, program do pobrania pliku kopii zapasowej i analizy to.

wyodr?bni? Zdj?cia z iCloud

Krok 3: Podgl?d i odzyska? wiadomo?ci tekstowe, które chcesz z archiwum iCloud
Czeka na skanowanie pe?ne. Mo?na przegl?da? wszystkie wiadomo?ci w archiwum iCloud. Sprawd? je i zaznacz te, których potrzebujesz. Nast?pnie kliknij “Wyzdrowie?” przycisk, aby zapisa? je na komputerze. Oprogramowanie wy?wietli monit, czy chcesz przywróci? te wiadomo?ci na telefonie iPhone, je?li jest po??czony z komputerem podczas procesu odzyskiwania.

odzyska? wiadomo?ci z iPhone


Metoda 3: Wyodr?bni? wiadomo?ci SMS z kopii zapasowej iTunes z iPhone oprogramowanie do odzyskiwania danych

Ta metoda jest bardzo podobna do metody 2; ró?nica mi?dzy nimi jest, ?e ta metoda jest u?ycie kopii zapasowej iTunes. Wiemy, iTunes zostanie wykonana kopia zapasowa, za ka?dym razem, gdy Twój iPhone jest zsynchronizowane z komputerem. Tak to daje nam mo?liwo?? odzyskania danych.

Najpierw nale?y pobra? oprogramowanie tak jak wcze?niej.

Krok 1: Wybierz tryb odzyskiwania iTunes
Uruchom oprogramowanie i wybra? tryb odzyskiwania "Odzyskaj z iTunes Backup File". Go wykryje i wy?wietli list? wszystkich iTunes kopii zapasowych na komputerze. Wybierz najnowsz? i hit “Rozpocznij skanowanie”.

odzyska? wiadomo?ci z iPhone

Krok 2: Podgl?d i odzyska? poprzednie dane
Po jakim? czasie, wszystkie dane w pliku kopii zapasowej iTunes by?by by? wyodr?bnione i wy?wietlane w kategorii. Zawiera ona usuni?ta, a istniej?ce wiadomo?ci na urz?dzeniu. Aby oddzieli? je, Prosz? w??czy? “Tylko wy?wietli? usuni?te elementy”. Wybierz te tekst i kliknij przycisk “Wyzdrowie?” przycisk. Wiadomo?ci mo?na bezpo?rednio odzyska? do telefonu iPhone, je?li ty utrzymywa? twój iPhone pod??czony do Twojego komputera podczas procesu odzyskiwania.

odzyska? wiadomo?ci z iPhone


Metoda 4: Odzyska? usuni?te wiadomo?ci tekstowych bezpo?rednio z us?ugi iCloud (Wolny)

Je?li masz kopi? zapasow? iPhone do iCloud, mo?na Przywracanie wiadomo?ci tekstowych iPhone z kopii zapasowej (kopii zapasowych iCloud mo?e by? najlepszym dla kopii zapasowych masz mo?e automatycznie tworzy? kopie zapasowe urz?dzenia przez Wi-Fi na co dzie?, podczas gdy jest w??czony, zamkni?ty, i po??czony ze ?ród?em zasilania. Dosta? szczegó?y o co iCloud kopiuje).

Ta metoda ma zastosowanie do wszystkich generacji iPhone z iOS 5 lub pó?niej. Ale powiniene? wiedzie?, ?e, to b?dzie usun?? bie??c? zawarto?? i ustawienia na telefonie iPhone po raz pierwszy i nast?pnie skopiowa? stare dane. Oznacza to, je?li masz jakie? nowe wiadomo?ci po przypadkowo utracone SMS, Nast?pnie mo?esz zgubiony nowe teksty.

Przywracanie iphone z archiwum iCloud

1. Na telefonie iPhone, Przejd? do Ustawienia > Ogólny > Aktualizacja oprogramowania. Je?li jest dost?pna nowsza wersja systemu iOS, Post?puj zgodnie z instrukcjami wy?wietlanymi na ekranie, aby pobra? i zainstalowa? go.

2. Upewnij si?, ?e masz kopia zapasowa przywracanie z.
Na iOS 8 Urz?dzenie: Przejd? do Ustawienia > iCloud > Przechowywanie > Zarz?dzanie magazynem, nast?pnie stuknij urz?dzenie wykonywania kopii zapasowych, zobacz Data i rozmiar jego najnowszej kopii zapasowej na li?cie.
Na iOS 7 Urz?dzenie: Przejd? do Ustawienia > iCloud > Przechowywanie & Kopia zapasowa > Zarz?dzanie magazynem, nast?pnie stuknij urz?dzenie wykonywania kopii zapasowych, zobacz Data i rozmiar jego najnowszej kopii zapasowej na li?cie.

3.Przejd? do Ustawienia > Ogólny > Resetowanie, Nast?pnie stuknij “Skasowa? ca?? zawarto?? i ustawienia”.

4. Asystenta ustawie?, Przejd? do “Konfigurowanie urz?dzenia”, Stuknij opcj? Odtwórz z kopii zapasowej, nast?pnie zaloguj si? do us?ugi iCloud.

5. Przejd? do “Wybierz kopi? zapasow?”, nast?pnie wybierz z listy dost?pnych kopii zapasowych w iCloud. Nast?pnie przywrócenia danych w pliku kopii zapasowej w telefonie.


Metoda 5: Przywró? utracone wiadomo?ci z kopii zapasowej iTunes (Wolny)

Metoda ta ma zastosowanie do wszystkich urz?dze? iOS. Je?li nie mo?esz wy??czy? opcj? automatycznej synchronizacji w iTunes, wykona kopi? zapasow? telefonu, za ka?dym razem, gdy synchronizacja iPhone z iTunes. Mo?na ?atwo pobra? wiadomo?ci z tych kopii zapasowych.

Przywracanie z kopii zapasowej iTunes iphone

1. Pod??cz iPhone'a do komputera, który ma plik kopii zapasowej.
2. Uruchom iTunes. Upewnij si?, ?e jest to najnowsza wersja programu iTunes.
3. Po ujmowane telefonu iPhone iTunes, Przywracanie kopii zapasowej, kliknij przycisk, lub wybierz plik > Urz?dzenia > Przywróci? z powrotem w gór?. Je?li u?ywasz iTunes 10.7 lub wcze?niej, Kliknij prawym przyciskiem myszy urz?dzenie z listy i wybierz Przywró? z kopii zapasowej.

Ale jego wad? jest taka sama jak metoda 4, Nale?y zawsze zachowa? kopii zapasowej iTunes na bie??co. Lub mo?e straci? swoje aktualne dane i ustawienia, poniewa? iPhone by?oby ca?kowicie usuni?te i wróci? do poprzedniego stanu.

I tu jest nie drogi do podgl?du zawarto?ci w kopii zapasowej, równie? mo?na nie tylko po to, aby odzyska? cz??? z nich. Wi?c proponuj? korzysta? z iPhone Odzyskiwanie danych.

Zwi?zane z: Jak odzyska? utracone zdj?cia z iPhone.

Przycisk udost?pniania