odzyskiwanie zdj?? iPhone 5

Jak odzyska? usuni?te notatki z iPhone

Wzi??em notatki w mojej klasie za pomoc? aplikacji na moim iPhone, ale tydzie? pó?niej, kiedy wróci?em do notatek zosta?a usuni?ta i znikn??. Wiem, ?e to by?o w moim telefonie, bo spojrza? na ni? po lekcjach. Czy jest jaki? sposób, aby je odzyska?? Sprawdzi?em na icloud, ale nie by?o tam nic na.

Mo?e spotkali si? podobne pytanie przed. Je?li chcesz znale?? kilka wa?nych wskazówek, jakich dokona?e? w telefonie, ale s? one po prostu poszed?. Chcesz otrzyma? je z powrotem, ale nie wiem jak. Dobrze, Ten artyku? b?dzie mówi?, co zrobi?, gdy znajdziesz notatki straci?.

3 Metody, aby odzyska? utracone lub usuni?te notatki z iPhone

Wprowadzimy trzy metody w ró?nych sytuacjach. Prosz? wybra? w?a?ciw? dla siebie. Je?li masz kopi? zapasow? telefonu przed, Mo?esz spróbowa? by?y dwie metody. A mo?e masz wobec próbowa? 3rd-oprogramowanie, która nie jest wolna. Ale nale?y pami?ta?, ?e je?li nie masz pewno?ci nigdy kopii zapasowej telefonu, to lepiej najpierw próby trzecia Metoda. Poniewa? przywracanie z iTunes lub iCloud kopia zapasowa mo?e zast?pi? dane w telefonie.

1. Przywracanie z archiwum iCloud
2. Przywracanie z kopii zapasowej iTunes
3. Skanowanie iPhone i spróbuj pobra? zagubionych notatek

Metoda 1: Przywracanie z archiwum iCloud

1. Do wymazania telefonu iPhone, Wybierz Ustawienia > Ogólny > Resetowanie > Skasowa? ca?? zawarto?? i ustawienia. Konieczne mo?e by? wprowadzenie kodu i has?a konta Apple ID przed mo?esz wymaza? ca?? zawarto?? i ustawienia. Dlaczego to zrobi? Poniewa? jedynym sposobem, aby przywróci? z kopii zapasowej iCloud jest za pomoc? Asystenta ustawie?. Aby dosta? si? do Asystenta ustawie? na urz?dzeniu jest ju? skonfigurowany, trzeba b?dzie wymaza? ca?? zawarto?? na telefonie iPhone i zainstaluj go ponownie.
2. W??cz swoje urz?dzenie. Powinien zosta? wy?wietlony ekran powitalny.
3. Wykonaj kroki Asystenta ustawie? systemu iOS. Do??cz do sieci Wi-Fi i wykonaj kroki, a? zobaczysz ekran Skonfiguruj urz?dzenie.
4. Stuknij opcj? Odtwórz z archiwum iCloud. nast?pnie zaloguj si? do us?ugi iCloud.
5. Wybierz kopi? zapasow?. Spójrz na daty i rozmiar ka?dego i wybra? najbardziej odpowiednie. Po wybraniu kopii zapasowej, rozpocznie si? przesy?anie.
6. Je?eli naby?e? iTunes i App Store przy u?yciu wielu kont Apple ID, konieczne b?dzie zalogowanie si? do ka?dego. Je?li nie pami?tasz has?a, mo?esz stukn?? opcj? Pomi? ten krok i pó?niej wprowadzi?.
7. Pozosta? w kontakcie. Po roz??czeniu si? z sieci? Wi-Fi przed zako?czeniem procesu, proces przywracania zatrzymuje si? dopiero po ponownym po??czeniu. Poczekaj na zako?czenie. Przywracanie z kopii zapasowej mo?e potrwa?, w zale?no?ci od rozmiaru kopii zapasowej i szybko?? sieci.

Ustaw swój telefon

Metoda 2: Przywracanie z kopii zapasowej iTunes

1. Pod??cz urz?dzenie do komputera, na którym kopia zapasowa jest przechowywana na.
2. Otwórz program iTunes. Je?li program iTunes zaleci jest uaktualnienie systemu iOS, Pobierz najnowsz? wersj?.
3. Przejd? do menu Plik > Urz?dzenia > Przywracanie z kopii zapasowej. Je?li u?ywasz systemu Windows i nie widzisz menu plik, Naci?nij klawisz Alt.
4. Spójrz na daty i rozmiar ka?dej kopii zapasowej i wybierz najbardziej odpowiedni.
5. Kliknij przycisk Przywró? i poczekaj na zako?czenie procesu. Urz?dzenie uruchomi si? nast?pnie zsynchronizowa? z komputerem. Pozosta? w kontakcie, dopóki nie zako?czy si? synchronizacja.

Metoda 3: Skanowanie iPhone i spróbuj pobra? zagubionych notatek

Je?li nie kopii zapasowej telefonu iPhone lub nie masz pewno?ci nigdy nie ?e, Spróbuj tej metody. B?dziemy u?ywa? niektórych programów 3rd party do bezpo?rednio skanowa? Twój iPhone i spróbowa? znale?? utracone notatki. Po usuni?ciu pliku w telefonie, Wystarczy usun?? plik indeksu, plik nadal istnieje, a? si? overwrited przez nowe dane. To daje nam mo?liwo?? przywrócenia go.

Aby odzyska? usuni?te notatki na telefonie iPhone, trzeba najpierw zainstalowa? program odzyskiwania danych iPhone. Obecnie istnieje wiele tego rodzaju oprogramowania na rynku, Tutaj mo?emy u?y? Dr.Fone na przyk?ad.
1. Pobierz program tutaj. Lub przejd? do Oficjalna strona.
2. Zainstalowa? go.
3. Jeste? powinien zainstalowa? najnowsz? wersj? programu iTunes. Poniewa? program b?dzie wywo?ywa? cz??ciowe funkcji programu iTunes. Ale nie musisz uruchomi? je w tym samym czasie, i to najlepiej wy??czy? automatyczne synchronizowanie w programie iTunes. (Uruchom program iTunes > Edytuj > Preferencje > Urz?dzenia, sprawdza? “Zapobiec iPody, telefonów iPhone, i iPadów automatyczn? synchronizacj?”.)
3. Pod??cz swój telefon iPhone do komputera i uruchom Dr.Fone. Domy?lnie, to automatycznie wykryje urz?dzenie z systemem iOS i pokazuje okno “Odzyskiwanie danych z urz?dzenia z systemem iOS”.
Przywracanie iphone notatki-01
4. Kliknij “Rozpocznij skanowanie” przycisk, aby rozpocz?? skanowanie iPhone'a, utracone lub usuni?te notatki. Proces skanowania mo?e trwa? kilka minut. Je?li widzisz, ?e danych, którego szukasz jest tam, Nast?pnie mo?esz klikn?? “Wstrzymaj” przycisk, aby zatrzyma? proces.
Przywracanie iphone notatki-01
5. Po zako?czeniu procesu skanowania, Mo?esz zobaczy? wynik skanowania. Zarówno brak i istniej?cych danych s? wy?wietlane w kategorii. Mo?na przesun?? palcem w opcji “Tylko wy?wietli? usuni?te elementy” na ON. Kliknij typ pliku, po lewej stronie, mo?na wy?wietli? podgl?d usuni?tych notatek. I tam jest pole wyszukiwania na górze prawej, gdzie mo?na wyszuka? okre?lony plik wpisuj?c s?owo kluczowe.
Przywracanie iphone notatki-01
6. Gdy znajdziesz dane nale?y, po prostu zaznacz pole i naci?nij “Odzyskaj do komputera” przycisk. Wiadomo?ci tekstowych, iMessage, Kontakt, i notatki, mo?na wybra? “Odzyskaj do komputera” lub “Odzyskaj do urz?dzenia”.

To, ?e wszystkie trzy metody pobierania utracone notatki. Mamy nadziej?, ?e pomo?e to. Nale?y pami?ta?, ?e je?li oka?e si?, ?e niektóre wa?ne informacje zostan? utracone, nie panikuj, ale do rozwi?zania.

Przycisk udost?pniania

  • jingporan

    Merci pour recuperer données iphone que je ne sais jamais !! J'ai déjà résolu ce problème de récupérer notatki iphone, Dzi?kuj? bardzo !!