odzyskiwanie zdj?? iPhone 5

Jak odzyska? usuni?te notatki z iPhone

Wzi??em notatki w mojej klasie za pomoc? aplikacji na moim iPhone, ale tydzie? pó?niej, kiedy wróci?em do notatek zosta?a usuni?ta i znikn??. Wiem, ?e to by?o w moim telefonie, bo spojrza? na ni? po lekcjach. Czy jest jaki? sposób, aby je odzyska?? Sprawdzi?em na icloud, ale nie by?o tam nic na.

Mo?e spotkali si? podobne pytanie przed. Je?li chcesz znale?? kilka wa?nych wskazówek, jakich dokona?e? w telefonie, ale s? one po prostu poszed?. Chcesz otrzyma? je z powrotem, ale nie wiem jak. Dobrze, Ten artyku? b?dzie mówi?, co zrobi?, gdy znajdziesz notatki straci?.

3 Metody, aby odzyska? utracone lub usuni?te notatki z iPhone

Wprowadzimy trzy metody w ró?nych sytuacjach. Prosz? wybra? w?a?ciw? dla siebie. Je?li masz kopi? zapasow? telefonu przed, Mo?esz spróbowa? by?y dwie metody. A mo?e masz wobec próbowa? 3rd-oprogramowanie, która nie jest wolna. Ale nale?y pami?ta?, ?e je?li nie masz pewno?ci nigdy kopii zapasowej telefonu, to lepiej najpierw próby trzecia Metoda. Poniewa? przywracanie z iTunes lub iCloud kopia zapasowa mo?e zast?pi? dane w telefonie.

1. Przywracanie z archiwum iCloud
2. Przywracanie z kopii zapasowej iTunes
3. Skanowanie iPhone i spróbuj pobra? zagubionych notatek

Metoda 1: Przywracanie z archiwum iCloud

1. Do wymazania telefonu iPhone, Wybierz Ustawienia > Ogólny > Resetowanie > Skasowa? ca?? zawarto?? i ustawienia. Konieczne mo?e by? wprowadzenie kodu i has?a konta Apple ID przed mo?esz wymaza? ca?? zawarto?? i ustawienia. Dlaczego to zrobi? Poniewa? jedynym sposobem, aby przywróci? z kopii zapasowej iCloud jest za pomoc? Asystenta ustawie?. Aby dosta? si? do Asystenta ustawie? na urz?dzeniu jest ju? skonfigurowany, trzeba b?dzie wymaza? ca?? zawarto?? na telefonie iPhone i zainstaluj go ponownie.
2. W??cz swoje urz?dzenie. Powinien zosta? wy?wietlony ekran powitalny.
3. Wykonaj kroki Asystenta ustawie? systemu iOS. Do??cz do sieci Wi-Fi i wykonaj kroki, a? zobaczysz ekran Skonfiguruj urz?dzenie.
4. Stuknij opcj? Odtwórz z archiwum iCloud. nast?pnie zaloguj si? do us?ugi iCloud.
5. Wybierz kopi? zapasow?. Spójrz na daty i rozmiar ka?dego i wybra? najbardziej odpowiednie. Po wybraniu kopii zapasowej, rozpocznie si? przesy?anie.
6. Je?eli naby?e? iTunes i App Store przy u?yciu wielu kont Apple ID, konieczne b?dzie zalogowanie si? do ka?dego. Je?li nie pami?tasz has?a, mo?esz stukn?? opcj? Pomi? ten krok i pó?niej wprowadzi?.
7. Pozosta? w kontakcie. Po roz??czeniu si? z sieci? Wi-Fi przed zako?czeniem procesu, proces przywracania zatrzymuje si? dopiero po ponownym po??czeniu. Poczekaj na zako?czenie. Przywracanie z kopii zapasowej mo?e potrwa?, w zale?no?ci od rozmiaru kopii zapasowej i szybko?? sieci.

Ustaw swój telefon

Metoda 2: Przywracanie z kopii zapasowej iTunes

1. Pod??cz urz?dzenie do komputera, na którym kopia zapasowa jest przechowywana na.
2. Otwórz program iTunes. Je?li program iTunes zaleci jest uaktualnienie systemu iOS, Pobierz najnowsz? wersj?.
3. Przejd? do menu Plik > Urz?dzenia > Przywracanie z kopii zapasowej. Je?li u?ywasz systemu Windows i nie widzisz menu plik, Naci?nij klawisz Alt.
4. Look at the date and size of each backup and pick the most relevant.
5. Click restore and wait for the process to finish. Your device will restart and then sync with your computer. Stay connected until the sync finishes.

Metoda 3: Skanowanie iPhone i spróbuj pobra? zagubionych notatek

If you haven’t backed up your iPhone or not sure ever did that, then you can try this method. We will use some 3rd-party programs to directly scan your iPhone and try to find the lost notes. When you delete a file on your phone, you just delete the index file, the file still exists, until be overwrited by new data. This gives us the opportunity to restore it.

To retrieve the deleted notes on your iPhone, you need to install an iPhone data recovery program first. There are many this kind of software on the market now, here we use Dr.Fone for example.
1. Pobierz program tutaj. Lub przejd? do Oficjalna strona.
2. Zainstalowa? go.
3. Jeste? powinien zainstalowa? najnowsz? wersj? programu iTunes. Poniewa? program b?dzie wywo?ywa? cz??ciowe funkcji programu iTunes. Ale nie musisz uruchomi? je w tym samym czasie, i to najlepiej wy??czy? automatyczne synchronizowanie w programie iTunes. (Uruchom program iTunes > Edytuj > Preferencje > Urz?dzenia, sprawdza? “Zapobiec iPody, telefonów iPhone, i iPadów automatyczn? synchronizacj?”.)
3. Pod??cz swój telefon iPhone do komputera i uruchom Dr.Fone. Domy?lnie, to automatycznie wykryje urz?dzenie z systemem iOS i pokazuje okno “Odzyskiwanie danych z urz?dzenia z systemem iOS”.
Przywracanie iphone notatki-01
4. Kliknij “Rozpocznij skanowanie” przycisk, aby rozpocz?? skanowanie iPhone'a, utracone lub usuni?te notatki. Proces skanowania mo?e trwa? kilka minut. Je?li widzisz, ?e danych, którego szukasz jest tam, Nast?pnie mo?esz klikn?? “Wstrzymaj” przycisk, aby zatrzyma? proces.
Przywracanie iphone notatki-01
5. Po zako?czeniu procesu skanowania, Mo?esz zobaczy? wynik skanowania. Zarówno brak i istniej?cych danych s? wy?wietlane w kategorii. Mo?na przesun?? palcem w opcji “Tylko wy?wietli? usuni?te elementy” na ON. Kliknij typ pliku, po lewej stronie, mo?na wy?wietli? podgl?d usuni?tych notatek. I tam jest pole wyszukiwania na górze prawej, gdzie mo?na wyszuka? okre?lony plik wpisuj?c s?owo kluczowe.
Przywracanie iphone notatki-01
6. Gdy znajdziesz dane nale?y, po prostu zaznacz pole i naci?nij “Odzyskaj do komputera” przycisk. Wiadomo?ci tekstowych, iMessage, Kontakt, i notatki, mo?na wybra? “Odzyskaj do komputera” lub “Odzyskaj do urz?dzenia”.

To, ?e wszystkie trzy metody pobierania utracone notatki. Mamy nadziej?, ?e pomo?e to. Nale?y pami?ta?, ?e je?li oka?e si?, ?e niektóre wa?ne informacje zostan? utracone, nie panikuj, ale do rozwi?zania.

Przycisk udost?pniania

  • jingporan

    Merci pour recuperer données iphone que je ne sais jamais !! J'ai déjà résolu ce problème de récupérer notatki iphone, Dzi?kuj? bardzo !!