tryb DFU

Jak umie?ci? swój iPhone, iPad i iPod touch w trybie DFU

Co to jest tryb DFU?

DFU (Aktualizacja oprogramowania urz?dzenia) Tryb jest stanem, który pozwala umie?ci? swój iPhone do wspó?pracy z iTunes, ale nie ?aduje najnowsz? wersj? iOS lub na nim bootloadera. To jest g?ówna ró?nica mi?dzy trybem DFU i trybie odzyskiwania.

Tryb DFU pozwala zmieni? i wybra? oprogramowanie, które chcesz zainstalowa? na telefonie iPhone. Na przyk?ad, nale?y u?y? trybu DFU, je?li chcesz zainstalowa? poprzedni? wersj? iOS, jailbreak iPhone lub odblokowa? kart? SIM. Je?li ?rednia odzyskiwania nie dzia?a, aby uzyska? urz?dzenie z powrotem do stanu roboczego, DFU mo?e pomóc.

Jak wej?? w tryb DFU

1. Pod??czy? urz?dzenie do komputera i wybierz iPhone'a z listy urz?dze? w iTunes.
2. Wy??czy? urz?dzenie.
3. Przytrzymaj przycisk zasilania przez 3 sekund.
4. Naci?nij i przytrzymaj przycisk Home kontynuuj?c przytrzymaj przycisk zasilania. Zrób to dla 10 sekund.
5. Zwolnij przycisk zasilania i nadal trzymaj?c przycisk HOME, a? pojawi si? okienko z iTunes, ?e urz?dzenie jest uznanym w trybie odzyskiwania.

To jest to, jeste? w trybie DFU. Proces ten dzia?a na iPhone, iPod, i iPad wi?c nie wiem co iOS urz?dzenie u?ywasz mo?esz u?y? tego samouczka.

Jak wyj?? z trybu DFU

Je?li chcesz wyj?? z trybu DFU, przytrzymaj przycisk usypiania / budzenia i zasilania oraz przycisk Pocz?tek w dó? w tym samym czasie na co najmniej dziesi?? sekund, , a? pojawi si? logo Apple.

Zatrzymany w trybie DFU

Je?li utkniesz w tryb DFU i trzeba wyj??, wystarczy przytrzyma? przycisk zasilania i przycisk home jednocze?nie, a? pojawi si? logo Apple. (Zobacz tak?e: Jak wyj?? z trybu DFU)

Przycisk udost?pniania