Odblokowanie bootloadera na Androida

Jak odblokowa? bootloadera na urz?dzenia z systemem Android

Co to jest bootloader

Bootloader jest fragment kodu, który informuje system operacyjny urz?dzenia z systemem Android, jak zyski w górze. Zwykle jest zablokowany, poniewa? producent chce, aby trzyma? si? swojej wersji Android OS, specjalnie dla Twojego urz?dzenia. Z bootloadera zablokowany, nie mo?na dostosowa? swój deice (np.. Flash ROM niestandardowy).

Przygotowanie

Odblokowanie bootloadera

Ostrze?enie: Odblokowanie bootloadera spowoduje uniewa?nienie gwarancji. Równie? ca?kowicie ociera (formaty) Pami?? wewn?trzna telefonu Android, ??cznie z aplikacjami, Kontakt, wiadomo?ci tekstowe, Zdj?cia i tak dalej.

1. W??cz debugowanie USB w urz?dzeniu. (Przewodnik tutaj)

2. Pod??cz urz?dzenie do komputera za pomoc? kabla USB. Je?li jeste? po raz pierwszy to zrobi?, otrzymasz pop-up z pro?b? o pozwolenie.

umo?liwi? debugowanie usb

3. Otwórz terminal na twoim komputerze (Naci?nij klawisz Win + R, Wpisz cmd i naci?nij Enter), Zmie? folder na platformie narz?dzia w Android SDK. Zazwyczaj, to co? jak to wygl?da, ale musisz znale?? dok?adn? ?cie?k?, gdzie zainstalowany Android SDK na komputerze:
C:/Android SDK/adt-bundle-windows-x86_64-20131030/sdk/platform-tools/

Aby zmieni? ?cie?k? do folderu, nale?y umie?ci? "cd", przed nim, tak ca?e polecenie wygl?da?oby tak jak:
CD C:/Android SDK/adt-bundle-windows-x86_64-20131030/sdk/platform-tools/

cmd

4. Nast?pnie wpisz nast?puj?ce polecenie, aby uruchomi? urz?dzenie w trybie fastboot:
ADB restarcie bootloader

5. Gdy urz?dzenie jest w trybie fastboot, Wpisz nast?puj?ce polecenia:
urz?dze? fastboot

6. Teraz wida? numer seryjny urz?dzenia. Je?li nie widzisz numer seryjny, i zamiast tego Zobacz “<oczekiwanie na urz?dzenie>”, zainstalowa? “Android SDK.

7. Nast?pnie wpisz nast?puj?ce polecenia i naci?nij klawisz Enter:
fastboot oem odblokowa?

8. Zastrze?enia b?d? wy?wietlane na urz?dzeniu, który musi by? zaakceptowane. U?yj klawiszy g?o?no?ci, aby wybra? opcj? “Tak”, i naci?nij przycisk zasilania, aby potwierdzi? wybór.

Odblokowanie bootloadera

9. Je?li urz?dzenie nie automatycznie ponownie, ponownie uruchomi? go z menu.

Gratulacje, urz?dzenie jest teraz odblokowana.

Poniewa? Android jest open source OS i jest dost?pna w wielu ró?nych konfiguracji sprz?towych, Ka?dy producent ma swoj? w?asn? wersj? bootloader. Wielu z nich zapewniaj? metody, które pomog? Ci odblokowa? bootloadera na swojej stronie internetowej.

Niektórzy producenci i przewo?ników nie Zezwalaj na odblokowanie bootloadera, ale mo?na cz?sto znale?? sposób wokó? tego w XDA Developers forum.

Przycisk udost?pniania