Odzyskaj usuni?te pliki na android

Jak odzyska? usuni?te dane z telefonu Android

Mo?e przypadkowo usuni?te kontakty, SMS, Zdj?cia, filmy lub pliki na telefonie z systemem Android. Nie denerwuj, nale?y stara? si? jak najszybciej odzyska? dane. I pami?taj, nie zapisa? lub instalowania czegokolwiek do telefonu lub go wy??czy? a? próba odzyskania. Poniewa? usuni?te dane mog? zosta? zast?pione przez now? zawarto??.

Przygotowania do odzyskiwania danych na Android

Jak odzyska? usuni?te dane na Androida

Po wykonaniu powy?szych preparatów, odzyska? usuni?te dane jest bardzo prosta praca. Wystarczy tylko kilka klikni??.

Krok 1: Pod??cz urz?dzenie

Pod??cz urz?dzenie do komputera i uruchomi? narz?dzie Android Data Recovery.

Krok 2: Identyfikowanie urz?dzenia

Oprogramowanie b?dzie próbowa? pod??czy? urz?dzenie do komputera. Aplikacja o nazwie MobileGo zostanie zainstalowany automatycznie w telefonie, aby zagwarantowa? po??czenia i procesy odzysku. I prosz? nie uruchamiaj innego oprogramowania do zarz?dzania systemem Android w trakcie tego procesu.

Uwaga: Je?li debugowania USB jest wy??czony, program nauczy Ci?, jak j? w??czy?.

Pod??cz telefon do komputera

Krok 3: Przygotuj si? do skanowania urz?dzenia

Teraz program jest gotowy do skanowania urz?dzenia z systemem Android. Zobaczysz okno jak poni?ej. Wybierz typy danych, które chcesz odzyska?: Kontakt, SMS, Dzienniki po??cze?, Wiadomo?ci WhatsApp & za??czniki, Zdj?cia, filmy, audio, lub jakie? inne pliki. Zaznacz je i kliknij Nast?pny Aby kontynuowa?.

Wybierz typy plików do odzyskania

Nast?pnie zostanie poproszony o wybranie do skanowania usuni?tych plików lub wszystkie pliki. Oczywi?cie, skanowa? tylko usuni?te pliki zajmie mniej czasu.

Tryb skanowania

Aby odzyska? wi?cej danych, oprogramowanie b?dzie automatycznie wykorzeni? urz?dzenie i przywróci? go do stanu Nieukorzenione po zako?czeniu procesu odzyskiwania.

Krok 4: Rozpocznij skanowanie

Program skanuje telefonu Android dla usuni?tych danych. Po kilku minutach, proces powinien by? gotowy. Zostan? wy?wietlone wszystkie dane do odzyskania. Wybierz dane, które musz? by? odzyskiwane i kliknij Wyzdrowie?. Mo?na wybra? ?cie?k? na twoim komputerze, aby zapisa? te odzyskane dane jako plik HTML lub TXT.

Uwaga: Android Data Recovery oprogramowania nie mo?na umieszcza? ?adnych odzyskania zawarto?ci do telefonu bezpo?rednio.

Zeskanuj swój telefon

Jak ju? nigdy nie stracisz swoich danych

Danych jest bezcenne. Jednak, odzyskiwanie danych jest kosztowne. Nale?y stworzy? dobry zwyczaj, aby regularnie tworzy? kopie zapasowe danych.

Istnieje tak wiele sposobów, aby wykona? kopi? zapasow? danych systemu Android. Mo?na bezpo?rednio skopiowa? zdj?cia, filmy, audio, i innych dokumentów do komputera. Za pomoc? us?ugi Kopia zapasowa Google do synchronizacji kontaktów, SMS, kalendarz, itd.. do konta Google.

Android File Transfer jest bardzo przydatne oprogramowanie, które mo?na wykona? kopi? zapasow? danych systemu Android do komputera. Ma Windows i wersji Mac. Mo?na pobra? poni?ej.

Aby utworzy? kopi? zapasow? Android w jednym klikni?ciem
1. Uruchomi? oprogramowanie i pod??czy? telefon do komputera. Kliknij Kopii zapasowych telefonu na stronie g?ównej oprogramowania.


2. Oprogramowania mo?na utworzy? kopi? zapasow? kontaktów, wiadomo?ci tekstowe, Dzienniki po??cze?, aplikacje, audio, filmy, Zdj?cia i kalendarze. Zaznacz te, chcesz i kliknij przycisk Rozpocznij Transfer. Pliki w kopii zapasowej zostanie zapisany domy?lnie na C:\UsersAdministratorDocumentsWondershareMobileTransBackup. Zapisz mo?na zmieni? ?cie?k? w ustawieniach.

MobileTrans kopia zapasowa

Przycisk udost?pniania