kopia zapasowa android telefon

Jak wykona? kopi? zapasow? telefonów z systemem Android

To jest dobry zwyczaj, aby regularnie tworzy? kopie zapasowe danych w telefonie. Bo nigdy nie wiadomo, kiedy b?dzie potrzebny. Na przyk?ad, zakorzenienia telefonu, miga ROM s? ryzykowne, mo?e spowodowa? utrat? wa?nych danych.

W tym samouczku, mamy zamiar wprowadzi? 4 sposoby tworzenia kopii zapasowych telefonu android.

 1. Kopiowanie danych do komputera
 2. Za pomoc? us?ugi Google
 3. Za pomoc? aplikacji innych firm
 4. U?yj oprogramowania mobilnego transferu

Metoda 1: Kopiowanie danych do komputera

Jako telefon z systemem Android mog? by? montowane jako zewn?trzny dysk twardy na komputerze, Po pod??czeniu telefonu Android do komputera za pomoc? kabla USB, zostanie wy?wietlony nowy dysk w oknie Mój komputer. Otwórz go i b?dzie dost?p do wszystkich plików. Nast?pnie skopiowa? i wklei? wszystkie pliki do folderu w komputerze.

Uwaga: Dla u?ytkowników komputerów Mac, musisz zainstalowa? Android File Transfer na Mac.

Kopiowanie zdj?? do-1 pc
kopia zdj?cie do pc-2
Kopiowanie zdj?? do-3 pc

To jest ?atwe, prawo?

Metoda 2: U?y? kopii zapasowej Google us?ugi

Google zapewnia bardzo wygodne Auto Backup Service. Mo?na utworzy? kopi? zapasow? ustawie? i danych do konta Google.

Jakie dane i ustawienia maj? by? archiwizowane

 • Kontakt
 • Kalendarz i ustawienia
 • Sieci Wi-Fi & has?a
 • Ustawienia Gmaila
 • Tapety ekranu g?ównego
 • Aplikacje zainstalowane z Google Play
 • Ustawienia wy?wietlania (Jasno?? & Snu)
 • J?zyk &Ustawienia wprowadzania

Aby utworzy? kopi? zapasow? danych przy u?yciu Android Backup Service

1. Otwórz na urz?dzeniu Ustawienia
2. Dotknij Kopia zapasowa & Resetowanie
3. Sprawd? "kopia zapasowa""moje dane.

kopia zapasowa i resetowanie

Mo?na zapyta?, co ze zdj?? i muzyki? nie martw si?, Mo?esz tak?e zapasow? Zdj?cia, filmy, pliki, i muzyk? z urz?dzenia przy u?yciu konta Google na inne sposoby.

1. Dla Zdj?cia, filmy, mo?na u?y? Auto Backup automatycznie archiwizowa? je na swoje konto Google. Upewnij si?, ?e masz Auto Backup w??czon? w telefonie.
2. Dla plików i folderów, Przejd? do dysku Google (Drive.Google.com).
3. Dla muzyki, mo?na pobra? i zainstalowa? Mened?era muzyki na komputerze, i go u?ywa?, aby przes?a? pliki muzyczne do Google Play.
4. SMS i dzienników po??cze?, mo?na zainstalowa? SMS kopii zapasowej + App. Jest to do?? popularny, z 4.4/5 Ocena w Google Play.

Dobrze, Google rzeczywi?cie oferuje ró?ne metody, aby wykona? kopi? zapasow? danych. Ale to nie jest wygodne, je?li chcesz wykona? kopi? zapasow? wszystkich danych. Zobaczmy niektóre bardziej wygodne sposoby.

Metoda 3: Za pomoc? aplikacji innych firm

Kopie zapasowe mo?na tworzy? prawie wszystko na Twój telefon przez niektóre p?atne aplikacje innych firm (g?ówny wymagane). Tutaj b?dziemy przybli?a? wam 3 aplikacje, i wszystkie z nich ma darmowej wersji:

 1. Tytanu Backup PRO klucz
 2. G Cloud Backup
 3. Hel (Premium)

Odwied? stron? z linków powy?ej aby uzyska? wi?cej informacji.

Metoda 4: Przeniesienie telefonu za pomoc?

Pierwszy, Prosz? pobra? i zainstalowa? telefon transferu. Ma wersj? systemu Windows i Mac.

Uruchom oprogramowanie do transferu. Kiedy pod??czy? telefon do komputera PC, zostanie wy?wietlone okno poni?ej. Kliknij Kopii zapasowych telefonu,

Z telefon transferu, kopi? zapasow? kontaktów mo?na, SMS, aplikacje, audio, filmy, Zdj?cia, Dzienniki po??cze? i kalendarze. Sprawd? tych zawarto?ci kopii zapasowej i kliknij (Przenoszenie).

kopii zapasowej telefonu android

Domy?lnie, plik kopia zapasowa zostanie zapisany w C:\UsersAdministratorDocumentsWondershareMobileTransBackup. Zapisz mo?na zmieni? ?cie?k? w Ustawienia.

Uwaga: Je?li chcesz przywróci? telefon. Uruchom program i wybierz Przywracanie z kopii zapasowej > MobileTrans, Oprogramowanie automatycznie wykryje kopii zapasowej plików na komputerze. Sprawd? wszystkie tre?ci, które chcesz przywróci? i kliknij przycisk (Przenoszenie).

Przywracanie z mobiletrans backup

Przycisk udost?pniania