Top 7 Najlepsze darmowe oprogramowanie DVD Ripper

Mimo, ?e Blu-ray jest ju? dzi? coraz bardziej powszechne. DVD jest nadal pozycj? dominuj?c? na rynku. I oprogramowanie DVD Ripper b?dzie aplikacja dla mi?o?ników DVD. Mo?na skopiowa? zawarto?? p?yty DVD do pliku wideo przez kodowanie DVD do MP4, AVI, Mkv, WY?YWIENIE, WMV i innych formatów wideo. Zgrywanie plik mo?na zapisa? na komputerze lub innym urz?dzeniu, jak telefon komórkowy i tabletki, dla dalszej edycji, Kopia zapasowa, udost?pnianie lub odtwarzanie.

Je?li masz du?? kolekcj? filmów DVD i filmów muzycznych, Aby wyodr?bni? rozdzia? lub pe?nego ich kopi? zapasow?. Mo?e trzeba DVD Ripper. A je?li jeste? zawsze szuka wolnego DVD Ripper, nie wiem co jest najlepsze. Tutaj daje przegl?d Top Free DVD Ripper.

Zobacz tak?e: Najlepsze darmowe oprogramowanie DVD Ripper dla Mac

Testowa?em kilka Rippers darmo DVD, to naprawd? trudno powiedzie?, który z nich jest najlepszy. Mo?e obs?uguje ró?ne formaty wideo, wyj?ciowe, ale nie mo?e odszyfrowa? ochrony. Mo?e B mo?na zgra? zabezpieczone p?yty DVD z najnowszymi. Jednak, b?dzie to trwa? wiele godzin, aby zgra? na DVD. Nawet uzyska? lepszy wynik, gdy u?ycie C i D razem.

Rzu?my okiem na które s? na li?cie teraz.

WinX DVD Ripper: Najlepsze Free DVD Ripper najszybciej do konwersji i Rip DVD do MP4, AVI, WMV, iPhone, Android

WinX DVD RipperWinX DVD Ripper jest samodzielny darmo DVD zgrywanie oprogramowania dla systemów Windows i Mac. Mo?na zgra? DVD do ró?nych formatów wideo, w tym MP4, WMV, WY?YWIENIE, FLV, MPEG, lub DVD do iPhone, iPod, Apple TV, Android, PSP obs?ugiwane pliki wideo na szybko?? bez ?adnych 3rd-pakiet kodeków stron?.

Jest to darmowy i shareware. Darmowa wersja pozwala usun?? wszystkie typowe zabezpieczenia kopii DVD, w tym szyfrowanie CSS, Kod regionu, Sony ARccOS, UOPs, APS, RCE, itd.. i zgra? DVD do wideo. Chocia? nie obs?uguje najnowszy Disney Protected DVD. Je?li chcesz to zrobi?, nale?y uaktualni? do Platinum lub u?y? innego programu do usuwania zabezpiecze? przed kopiowaniem pierwszy.

Hamulec r?czny: Open source wideo transkoder, obs?uguje prawie ka?dy format

Hamulec r?cznyHamulec r?czny jest nasz ulubiony koder wideo na swoj? prost?, ?atwy w u?yciu, ?atwy w instalacji, i pot??ne mo?liwo?ci Podkr?canie, aby uzyska? najlepsz? jako?? w wyniku konwersji. To narz?dzie open source do konwersji wideo i DVD do prawie ka?dego formatu, dost?pne dla systemu Windows, Linux lub Mac OS X.

Jest to idealne rozwi?zanie, ale tylko mo?e czyta? i przekodowa? DVD niechronionych. Bo to jest nielegalne. Wi?c musisz u?y? 3rd-Oprogramowanie stron? najpierw usun?? Proctection, Na przyk?ad, AnyDVD Jest to dobry wybór, nast?pnie odczyta? i zgra? DVD z hamulcem r?cznym.

DVDFab HD Decrypter: Kopiowanie DVD i Blu-ray na czyst? p?yt? lub dysk twardy, Dost?pne dwa tryby kopiowania

DVDFab-hd-decrypter
Faktycznie, DVDFab HD Decrypter jest cz??ci? DVDFab DVD Copy i Blu-ray Copy. Wi?c to jest bardziej jak DVD Copy, a nie DVD Ripper. Pracuje jako wolny Decrypter DVD, mo?na go usun?? ochron? i kopiowanie zawarto?ci p?yt DVD / Blu-ray do md?e dysk lub dysk(Darmowa wersja nie obs?uguje najnowsz? ochron? odszyfrowa?). Umo?liwia to albo skopiowa? pe?n? p?yt? lub tylko skopiowa? film g?ówne ci?.

Darmowa wersja mo?e po prostu zrobi? 1:1 kopiowanie, nie obs?uguje kompresji DVD9 do DVD5. Albo trzeba b?dzie p?aci?. Mo?na za?adowa? p?yt?, Folder i obraz ISO, a wyj?cie tego samego.

MakeMKV: Jedno klikni?cie souliton do konwersji DVD i Blu-ray do MKV

MakeMKVMakeMKV mog? szybko i ?atwo zgra? DVD i Blu-ray do wysokiej jako?ci plików MKV za pomoc? jednego klikni?cia. To mo?e tylko wyj?cie w formacie MKV oraz obs?uguje wszystkie komercyjne DVD i Blu-ray zabezpiecze?. Zgrywanie DVD zawsze b?dzie darmowe, ale Blu-ray zgrywanie jest bezp?atna tylko tak d?ugo, jak 30 dni.

MakeMKV konwertuje pliki wideo z zastrze?one (i zazwyczaj szyfrowane) dysk do zestawu plików MKV, zachowaniu wi?kszo?? informacji, ale nie zmienia w ?aden sposób. Wi?c to jest bardzo szybki, mo?e to tak szybko, jak przekszta?ca Twój nap?d mo?e odczytywa? dane.

Uwaga: Format MKV mo?e przechowywa? wiele ?cie?ek audio / video ze wszystkich meta-informacji i zachowania rozdzia?ów. Jest wielu graczy, którzy mog? gra? pliki mkv niemal na wszystkich platformach, Mo?e jeste? zainteresowany Najlepszy 4 MKV Gracze na Mac OS X.

Format Factory: Zgrywanie p?yt DVD i mucis licznych formatów odpowiednich dla urz?dzenia przeno?nego

formatu factoryJak sama nazwa, To darmowe jest najsilniejszy na licznych formatów wspomagaj?cych, w tym wideo na wideo, audio do audio, DVD do wideo, , a tak?e zdj?? do obrazu. Jest elastyczny i konfigurowalny i pozwala na zmian? wielu ustawie? wyj?ciowych, takich jak dodawanie znaków wodnych, napisy i wiele innych opcji.

Format Factory obs?uguje rip chronione DVD, ale do mojego testu, to mo?e tylko cz??? z nich. Mo?e to obs?uguje tylko stare p?yty DVD zabezpieczone CSS.

Format Factory jest bezp?atna, ale istnieje tak wiele irytuj?cych reklam na jego interfejs.

Freemake: Pot??ny ostatecznym darmowy do konwersji wideo i DVD

Freemake-video-converterFreemake jest pot??nym ostatecznym oprogramowania, to nie tylko konwerter wideo, ale tak?e DVD Ripper, Nagrywarka DVD, Nagrywarka Blu-ray, MP3 Online Converter, Slideshow Maker i wi?cej. Obs?uguje 200+ format wej?ciowy i zdolny do konwersji plików wideo do urz?dze? przeno?nych, takich jak iPad, iPhone, iPod, Android, PSP, Je?yna, itd.. Nagra? film na DVD i Blu-ray. Zgrywa filmy online przez bezpo?redni adres URL wklejone z 50+ strony.

Ale nie obs?uguje zaszyfrowanych DVD albo. Zawiesi si? na prawie wszystkich moich p?yt DVD handlowych takich jak Thor i Iron Man 3.

Uwaga: I oprogramowanie potrzebne. NET Framework 4.0 Profil klienta. Je?li nie masz go, Freemake kreator konfiguracji zainstalowa? j? na swoim komputerze.

DVD Shrink: DARMOWE rozwi?zanie kurczy oryginalnych p?yt DVD na no?niki danych.

DVD ShrinkDVD Shrink jest jednym z najbardziej popularnych rippers darmo DVD, które b?dzie skutecznie kopii zapasowych p?yt DVD, który ma elegancki interfejs z unikaln? zdolno?? do kompresji danych DVD do standardowego 4.7-gig DVD. Jest w stanie zgra? DVD na dysk twardy w postaci plików wideo lub obraz ISO. Nast?pnie mo?na nagra? pliki wyj?ciowe poprzez integracj? z Nero lub innego oprogramowania do nagrywania DVD.

To nie by? aktualizowany, poniewa? jego wydany w 2006, i mo?e nie by? w stanie odszyfrowa? kilka p?yt DVD z nowszych zabezpieczenie przed kopiowaniem.

Strona pobierania

Teraz, gdy widzia?em na szczyt 7 Najlepsze darmowe rippery DVD. Niektóre z nich nie s? obs?uguje zaszyfrowanych DVD. Niektóre maj? ?wietn? jako?? wideo. Do mojego testu, niektóre mog? usun?? wi?kszo?? szyfrowania, a niektóre nie. Tak, mo?e wykorzystywa? dwa lub trzy z nich radzi sobie doskonale z DVD.

Najlepszy 5 Odtwarzacz video App dla iPhone i iPad

Jak wbudowany odtwarzacz wideo na iPhone, domy?lnie iPod i iPad obs?uguje tylko kilka formatów wideo, jak M4V, MP4 i MOV, z wy??czeniem 1080 Filmy HD. Nie jest dostatecznie. Istniej? ró?ne formaty wideo dzi?. I wi?kszo?? filmów na internecie, nie s? zgodne z urz?dzeniami z systemem iOS, Takich jak WMV, AVI, Mkv, FLV, itd.. Ludzie musz? instalowa? aplikacje odtwarzacza wideo osoba trzecia, aby odtwarza? filmy w tych formatach.

Trzecia partia odtwarzacze multimedialne mo?na odtwarza? niemal wszelkie formaty wideo, jak MP4/M4V, WY?YWIENIE, AVI, WMV, RMVB, Mkv, M2TS i wi?cej. Ten post b?dzie obejmowa? kilka najlepszych aplikacji odtwarzacza wideo dla iPhone i iPad, które mog? przynie?? Ci komfort na odtwarzanie plików audio i wideo z urz?dze? z systemem iOS.

Najlepsze aplikacje Video Player dla iPhone i iPad

1. PlayerXtreme HD

Cena: Wolny ($3 dla pro)
Wsparcie formatów: 3GP, ASF, AVI, DivX, dv, ?e, FLV, GXF, m2p, m2ts, M2V, M4V, Mkv, Moov, WY?YWIENIE, MP4, MPEG, MPEG1, mpeg2, mpeg4, mpg, MPV, mt2s, mts, MXF, OGM, OGV, ps, qt, rm, RMVB, ts, vob, WebM, wm, WMV, itd..

najlepsze wideo gracz dla iphone

PlayerXtreme HD to pot??ny odtwarzacz wideo, który jest w stanie odtworzy? prawie ka?dy format wideo i mo?e odtwarza? filmy HD 1080p bez utraty jako?ci. Obs?uguje streaming video & Pliki audio over SMB, UPnP, i WiFi, a tak?e pobieranie plików do aplikacji w sieci lokalnej. Wsparcie aplikacji. Sub napisy i mo?na kontrolowa? jego rozmiar czcionki, tor, J?zyki (prawie wszystkie j?zyki).

PlayerXtreme HD wykrywa akcje medialne. Na przyk?ad, po uruchomieniu Plex Media Server na ka?dym komputerze, a nast?pnie PlayerXtreme HD zobacz? swój udzia? UPnP i mie? dost?p do ca?ej biblioteki. To sprawia, ?e ??bardzo ?atwo obserwowa? na bie??co, bez konieczno?ci oczekiwania na przeniesienie do uko?czenia. Poruszanie si? po aplikacji dzia?a równie? wspaniale.

2. Dobry odtwarzacz

Cena: $2.99
Wsparcie formatów: 3ga, 3GP, AAC, AMR, ma?pa, ASF, asx, AVI, wskazówka, ?e, DivX, dv, F4V, FLAC, FLV, gsm, GXF, trener, iso, m1v, m2p, M2T, m2ts, M2V, m3u, M4V, m4r, M4A, IP, Mkv, przed, Moov, WY?YWIENIE, MP1, mp2, MP3, MP4, MPa, MPE, MPEG, MPEG1, mpeg2, mpeg4, mpg, MPV, mt2s, mts, MXF, wiedzie?, OGG, OGM, OGV, ps, qt, baran, rm, RMVB, tp, ts, vob, WebM, wm, WMA, WAV, WMV, WTV, itd..

Best-Video-Player-for-iPhone-Good-Player

GoodPlayer jest odtwarzacz multimedialny iOS, które mog? obs?ugiwa? szerok? gam? formatów wideo, tak dobry jak PlayerXtreme. To pozwala u?ytkownikom za?adowa? filmy na iPhone bez konieczno?ci konwertowania ich do formatu MP4. Obs?uguje srt, smi, “idx sub”, mkv wbudowane napisy w wielu j?zykach. Lepiej ni? PlayerXtreme HD, obs?uguje HTTP, FTP, RTSP, MMS, SMB, MMSH, MMST, RTP, HTTPS, SFTP i odtwarzanie strumieniowe UDP.

Og?oszenie: Obs?uga d?wi?ku nie AC-3/DTS/E-AC-3/TrueHD!

3. OPlayer

Cena: $2.99 (Bezp?atne wersji lite)
Obs?ugiwane formaty: AVI (XVID / DIVX), WMV, RMVB, ASF, H264, Mkv, ts, m2ts, MP3, WMA, WAV, OGG, FLAC, itd..

Best-Video-Player-for-iPhone-OPlayer

OPlayer jest do?? dobry odtwarzacz wideo iOS App odtwarzania filmów SD i filmów HD p?ynnie bez konwersji. Jako jeden z najlepszych darmowych odtwarzaczy wideo jest u?ywany do przesy?ania plików wideo i audio z komputera do urz?dze? z systemem iOS (iPhone, iPod touch, iPad z systemem iOS 4.3 lub pó?niej) za pomoc? USB do synchronizacji z iTunes, lub przez HTTP, RTSP, MMS, Akcje FTP i SAMBA. Posiada cztery wersje – bezp?atna wersja lite, p?atna wersja dla iPhone i oddzielnym i dro?sze OPlayer HD dla iPada. Przy okazji, Darmowa wersja jest rzeczywi?cie mniej funkcjonalne.

Og?oszenie: no AC-3 audio, wsparcie.

4. VLC dla iOS

Cena: Wolny
Wsparcie formatów: Wszystkie popularne formaty wideo

Best-Video-Player-for-iPhone-VLC-Player

Wraz z popularnej VLC media player na pulpicie, VLC dla iOS równie? ca?kowicie wolne i otwarte. Mo?e odtwarza? wszystkie filmy i programy w wi?kszo?ci formatów bezpo?rednio, bez konwersji i pozwala u?ytkownikom synchronizowa? pliki wideo z Dropbox, iTunes, i osadzone serwery sieci Web Upload (serwer mediów UPnP w??cznie). Jednak, VLC dla iOS mog? czasami wywala nieoczekiwany i pokazuje gorsze osi?gi w porównaniu do swoich rówie?ników.

5. AVPlayer

Cena: $2.99
Wsparcie formatów: MP4, WY?YWIENIE, M4V, XviD, AVI, WMV, RMVB, ASF, H264, Mkv, itd..

Best-Video-Player-for-iPhone-avplayerhd

AVPlayer to jeden z najpopularniejszych odtwarzaczy wideo dla iOS, który mo?e odtworzy? prawie ka?dy format wideo, takich jak AVI komputer, XviD, WMV i wiele wi?cej wyra?nie i bez wysi?ku. Brak konwersji k?opotów. Mo?e odtwarza? regularne filmy i wysokiej jako?ci klipy wideo (w 720P, 1080P) dobrze i wsparcie Dolby Digital (AC3), Dolby Digital Plus (EAC3). Otrzymasz doskona?? wydajno?? na ogl?danie filmów. Co trzeba zrobi?, to po prostu skopiowa? pliki filmowe poprzez USB i po prostu przeci?gn?? i upu?ci? do tego AVPlayer dzielnicy Media Explorer, nast?pnie korzysta? z nich na urz?dzeniach z systemem iOS. AVPlayer mo?e równie? wspiera? zewn?trznych plików z napisami jak SMI i SRT.

Alternatywa

Wymienione wy?ej aplikacje s? w stanie odtwarza? ró?ne filmy bez konwersji. Ale czasami mo?e pojawi? si? opó?nienie obrazu i rama spad?a podczas ogl?dania niektórych filmów HD (s? one zwykle maj? wi?kszy rozmiar pliku). P?ynno?? odtwarzania wideo zale?y od dekoduje’ zdolno??. Wi?c je?li b?dziesz mia? tak? sytuacj?, nale?y zwróci? si? do konwerter wideo o pomoc. Konwersji wideo HD do formatu MP4 i zmniejszy? rozmiar pliku bez utraty jako?ci. Nast?pnie transfer skonwertowanych plików do urz?dzenia i korzysta? z nich.

Najlepsze Rippers DVD dla komputerów Mac

Rip DVD na twardy dysk jest dobry sposób, aby zarz?dza? i chroni? dysk

Mo?e masz du?o p?yt DVD w swojej kolekcji, , które zajmuj? du?o miejsca w pokoju. I jest to równie? trudne do zarz?dzania nimi. Patrze?, ka?dym razem, gdy chcesz obejrze? film, trzeba b?dzie po?wi?ci? troch? czasu, aby wybra? go najpierw z du?ej kolekcji. I DVD mog? by? porysowane podczas odtwarzania.

Je?li chcesz lepszego zarz?dzania swoimi filmami DVD i chroni? je lepiej, potem tylko zgra? DVD do formatu cyfrowego. Nie jest to skomplikowane zadanie, jak my?la?e?. Z DVD Ripper mo?na ?atwo zgra? wszystkie p?yty DVD tylko w kilku klikni??. A ten artyku? wprowadzi Ci? w najlepsze darmowe Rippers DVD dla komputerów Mac.

Hamulca r?cznego dla Mac

hamulec r?czny macDobrze znany konwerter wideo open source i DVD Ripper. To mo?e dzia?a? na platformie wielokrotnej, Mac obejmuj?. Hamulec r?czny mo?e przetwarza? najcz?stsze plików multimedialnych i p?yt DVD lub BluRay ?róde?, które nie zawieraj? jakichkolwiek zabezpiecze? przed kopiowaniem. Format wyj?ciowy s?. MP4(.M4V) i. MKV. Zawsze nale?y wybra?. MP4(M4V) jak pliki MKV nie by? odtwarzane równie? na Mac OS X. (Zobacz tak?e: Najlepszy 4 Darmowe Gracze MKV wideo dla Mac OS X)

Uwaga: Hamulec r?czny nie mo?e konwertowa? DVD zabezpieczonych przed kopiowaniem.

 

MakeMKV dla komputerów Mac

MakeMKV-macMakeMKV jest transkoder wideo, które mo?na zgra? p?yty DVD i Blu-ray i konwertowa? pliki video. Zachowuje wi?kszo?? informacji z dodatkowych ?róde?, ale nie zmienia w ?aden sposób. Tak, ?e ma bardzo wysok? pr?dko?? podczas konwersji. I nale?y pami?ta?, ?e MakeMKV mo?e tylko wyj?cie. Formacie MKV.

Uwaga: MakeMKV mo?na zgra? zabezpieczone p?yty DVD i Blu-ray. Zgrywanie DVD jest bezp?atna podczas zgrywania Blu-ray musz? op?at?.

MacX DVD Ripper

macxdvdripperMacX DVD Ripper Free Edition to pot??ny i wolny ripper DVD. To pozwala zgra? zarówno domowe i zabezpieczonych p?yt DVD. MacX DVD Ripper ma stale wspiera? pasuj?ce do najnowszej technologii szyfrowania DVD, ?atwe usuni?cie zabezpieczenia kopii DVD, takie jak szyfrowanie CSS, Zabezpieczenia regionu RCE, Ochrony przed kopiowaniem ARccOS, Disney szyfrowane nawet zgra? DVD.

 

DVDFab HD Decrypter dla komputerów Mac

HD decrypter-02DVDFab HD Decrypter for Mac jest prosta wersja DVDFab DVD Copy for Mac i DVDFab Blu-ray Copy for Mac, które mo?na skopiowa? DVD / Blu-ray na komputerze Mac. Mo?na kopiowa? prawie wszystkie stare p?yty DVD / Blu-ray, Szybko?? kopiowania jest bardzo szybki, a jako?? jest wspania?a. Dodatkowo, Wyj?cie to mo?na po prostu folderu folderu DVD i Blu-ray.

Najlepszy 4 Darmowe Gracze MKV wideo dla Mac OS X

Odtwarzanie mkv na mac

B?dziemy wprowadza? cztery doskona?e bezp?atne mkv odtwarzacze wideo, które b?d? dzia?a? na komputerze Mac. Filmy MKV zazwyczaj maj? bardzo wysok? jako??. Znajdziesz je w RIP Blu-ray lub wideo wywo?onego ze strumienia HD, i nie b?dzie otwarta w standardowej aplikacji do odtwarzania filmów. Faktycznie, Plików MKV mog? by? odtwarzane na komputerze Mac ?atwo, wystarczy pobra? bezp?atn? aplikacj? lub kodek, który obs?uguje odtwarzanie wysokiej jako?ci wideo w formacie.

#1 - VLC

Pierwsze zalecenie jest VLC Media Player, który jest bardzo ma?y odtwarzacz multimedialny, obs?uguj?cy ró?ne formaty audio i wideo, MPEG-1, w tym, MPEG-2, MPEG-4, DivX, MP3, i OGG, jak równie? dla p?yt DVD, VCD, i ró?ne protoko?y strumieniowe. To równie? mo?e by? u?ywany jako serwer strumieni unicast lub multicast w sieci IPv4 lub IPv6 w sieci o bardzo du?ej przepustowo?ci.

#2 - XBMC

XBMC jest kolejnym wolnym oprogramowaniem wieloplatformowy odtwarzacz multimedialny mo?e odtwarza? MKV wideo na Mac. XBMC jest zdolny do odtwarzania i strumieniowego przesy?ania wszystkich popularnych wideo, audio, Formaty zdj?? i out-of-the-box. to prosty interfejs koncentruje si? na u?ytek mediów, a to sprawia, ?e ??wielkie konsoli mediów w ogólno?ci. Aby uzyska? jak najwi?cej z XBMC, Kopiowanie plików wideo MKV do katalogu Filmy w katalogu domowym u?ytkownika i b?dziesz w stanie szybko znale?? je w XBMC.

#3 - Plex

Plex jest ogólnie ?wietny program media center, Bardzo podobny do XBMC. Jego interfejs jest troch? myl?ce, nie musi by?, jak si? chce zbudowa? bibliotek? multimedialn? dla Ciebie. Niemniej jednak, nadal odtwarza pliki wideo MKV ca?kiem dobrze.

#4 - MPlayerX

MPlayerX jest uzbrojona przez FFmpeg i MPlayer, co oznacza, ?e ??mo?e obs?ugiwa? prawie ka?dy format no?nika na ?wiecie dla Ciebie i bez dodatkowych wtyczek lub paczek kodeków s? wymagane. MPlayerX dzia?a wspaniale na odtwarzanie plików MKV, i interfejs zbli?ony QuickTime Odtwarzacze czarny minimalistycznym stylu. I to pozwala na wykorzystanie multi-touch sposoby sterowania odtwarzaniem. To jest fajne, prawo? Wi?cej, obs?uguje Remote Buddy i rozk?adan? kontrolnych w jednolity sposób, tak po prostu zachowa? relaks w kanapie. To daje wspania?e do?wiadczenie.

Jaki jest najlepszy? To si? na debacie. Dla ogólnej wszechstronno?ci, VLC jest aplikacja must-have dla wszystkich u?ytkowników komputerów,, MplayerX jest naprawd? mi?y dla jego interfejsu i wygody, ale dla ogólnej funkcjonalno?ci media center XBMC jest wielki. Wypróbowa? kilka i zobaczy?, który pasuje do Twoich potrzeb. Ciesz si? filmami!

Top 5 Free Online Video Converter

Próbuje szuka? dobrej darmo online konwerter wideo? Spójrz na tutaj! Ten artyku? polecam góry 5 Najlepsze i darmowe konwertery wideo online. Wszystkie z nich s? ?atwe i proste w u?yciu. Chod?my wi?cej szczegó?ów.

#1 ClipConverter

ClipConverter to moja pierwsza rekomendacja w?ród 5 Wideo konwertery online za darmo. To jest nie tylko konwersji plików wideo w Internecie, ale tak?e reocord i pobierz prawie ?adnego d?wi?ku lub adres URL wideo do popularnych formatów. Obecnie obs?ugiwane us?ugi: Direct Download, YouTube (HQ i HD), Dailymotion (HQ) i wiele innych. Ten darmowy i szybki konwerter pozwala na ogl?danie ulubionych filmów z YouTube na telefonie komórkowym, PSP, iPhone lub niemal dowolnego innego urz?dzenia.

#2 Zamzar Video Converter

Walutowy Zamzar jest po?wi?cone pomaga przekszta?ci? swoje piosenki, filmy, zdj?cia i dokumenty w ró?nych formatach. Która zosta?a za?o?ona w 2006. To bardzo stare i zaufane marki.

#3 Apowersoft Video Converter

Ten serwis internetowy zapewnia bezp?atny internetowy konwerter wideo, który mo?na wykorzysta? jak chcesz, nie p?ac?c ani grosza. Nie istniej? ograniczenia dotycz?ce rozmiaru pliku i liczby plików do konwersji. Mo?esz równie? nie trzeba pobiera? ?adnego oprogramowania.

#4 Bender Converter

Jest bardzo ?atwy do konwersji wideo online z Benderconverter. Tutaj mo?na konwertowa? pliki wideo i audio przes?ane z komputera. Jego funkcjonalny formacie MP3 s?, AVI, MPEG, Flash video, iPod / iPhone, iPad, Gif, Jpeg i innych popularnych formatów. z 3 kroki, dostaniesz skonwertowanych plików szybko. Ale trzeba zauwa?y?, ?e Plików granice 100 MB. Je?li wi?cej ni? 100 MB, musisz si? zarejestrowa? to, aby cieszy? si? wi?cej korzy?ci.

#5 Convertfiles Video Converter

Convertfiles konwertuje szeroki zakres typów plików, w tym dokumencie, Plik archiwum, Arkusz kalkulacyjny, plików audio i wideo. Nie trzeba pobra? dodatkowe oprogramowanie. Wystarczy przes?a? plik lub skopiowa? link do pliku wideo i konwersji wideo dosta? si? swobodnie.

Top 5 Edycja zdj?? Aplikacje dla iPhone

Apple App Store jest pe?en wielu programów twórczych. Apple nadal czyni w niej nowych wsadów. Apple iPhone posiada wiele aplikacji do robienia zdj?? i edycji tych pyta? kreatywny sposób. Wiele aplikacji Apple iPhone zdj?cia pozwalaj? u?ytkownikowi korzysta? efekty filtrów w obr?bie fotografii do wydania rocznika kolej na zdj?cie lub dodawanie cieni winieta lub u?ywaj?c kliparty kierunku zdj?cie. Mo?esz tak?e rozwi?zanie problemów, takich jak czerwony, kolorze oczu i prze?wietlenia i niedo?wietlenia do ?wiat?a. Oparty na uznaniu i standardowych funkcji oferowanych w ramach aplikacji, S? to jedynie mniejsza prawdopodobnie najbardziej kreatywne aplikacje Apple iPhone i iPad.

 

1. Instagram

InstagramInstagram jest na górze wi?kszo?ci pozycji w mojej li?cie. Jest kochany przez wi?kszo?? ludzi, poniewa? zapewnia wiele mo?liwo?ci edycyjnych dla konsumenta. Mo?na albo zmieni? obecne zdj?cia wewn?trz telefonu komórkowego, czy mo?e robi? zdj?cia przy u?yciu tej aplikacji. Po zrobieniu zdj?cia, jeste? w stanie szybko przes?a? je na portalach spo?eczno?ciowych takich jak Facebook, ?wiergot, Flickr, itp.. Oferuje on pewne wyj?tkowe cechy jako?ciowe w kierunku u?ytkownika do edycji zdj??. Ze wzgl?du na swoje cechy, Ten wniosek zosta? nazwany Rokiem gór? aplikacji przez Apple.

 

2. Retro Camera

Retro CameraRetro aplikacja aparatu b?dzie du?o du?o jak Instagram i pozwala na korzystanie z ogólnych skutków na jego zdj?cia. Wyboru co modyfikowa? u?ytkownik chce zastosowa? na jego zdj?cie, on musi najpierw wybra? jeden cal sze?ciu dost?pnych kamer, które s? Bärbl, Troch? Orange Box, Xolaroid 2000, Kamera otworkowa, Knot mo?e i Hipsteroku. Swój wybór kamery jest zale?ny od pocz?tkowej wewn?trz komórkowego aparatu.

 

 

3. CamWow

CamWowCamWow jest naprawd? za darmo Apple iPhone aplikacja, która jest pe?na zabawy do tego klientów. Oferuje on wybór do korzystania z niektórych funkcji, surrealistyczne i trippy do zdj??. Oferuje on wiele funkcji, takich jak widzenie wieczorem, termiczny, Efekty sztuki pop i x-ray. Zastosowanie tej aplikacji, jeste? w stanie zak?óci? swoje zdj?cia, zastosowanie wybrzuszenie, rozci?ga? lub ?ciska? efekt. Jest to aplikacja dla osób kreatywnych, którzy chc? bawi? si? z kamer? na stale ze swoich telefonów.

 

4. Postagram

PostagramTa aplikacja jest doskona?ym sposobem witania si? do swoich starych kumpli. Jest to aplikacja, która s?ynna jest uzale?niona od bardzo pomys?owej koncepcji. Ty umiej?tno?ci z tego konkretnego zastosowania jest po prostu wybra? fotografi? z telefonu komórkowego, a mo?e zdj?cie edytowane podczas korzystania z wy?ej wskaza? wnioski po które wytwarzaj? prawdziwe foki co? podobnego do pocztówce i ?aglem przes?a? go w stron? osoby, z w?asnych potrzeb na zewn?trz z lista kontaktów tylko 99 centów. Zdj?cia utworzone za pomoc? tej aplikacji s? najwy?szej jako?ci, tj. 300 dpi, a zatem s? drukowane na klasycznej i atrakcyjnym czarnym uk?ad pocztówka.

 

5. Adobe Photoshop ekspresowe

Adobe Photoshop ekspresoweAdobe Photoshop Express jest za darmo aplikacja do edycji zdj?? na iPada, iPhone, lub iPad dotykowy. PS Express oferuje niewielki zestaw zabawy i przydatnych narz?dzi do edycji zdj?? z ?atwym do zrozumienia interfejs u?ytkownika. Wspó?pracuje tak?e z wbudowanymi kamerami na iPhone i iPod touch, i obs?uga zdj?? online Photoshop.com. Mimo, ?e ta opinia jest dla wersji iOS, Photoshop Express jest równie? bezp?atny.