najlepsze wideo gracz dla iphone

Najlepszy 5 Odtwarzacz video App dla iPhone i iPad

Jak wbudowany odtwarzacz wideo na iPhone, domy?lnie iPod i iPad obs?uguje tylko kilka formatów wideo, jak M4V, MP4 i MOV, z wy??czeniem 1080 Filmy HD. Nie jest dostatecznie. Istniej? ró?ne formaty wideo dzi?. I wi?kszo?? filmów na internecie, nie s? zgodne z urz?dzeniami z systemem iOS, Takich jak WMV, AVI, Mkv, FLV, itd.. Ludzie musz? instalowa? aplikacje odtwarzacza wideo osoba trzecia, aby odtwarza? filmy w tych formatach.

Trzecia partia odtwarzacze multimedialne mo?na odtwarza? niemal wszelkie formaty wideo, jak MP4/M4V, WY?YWIENIE, AVI, WMV, RMVB, Mkv, M2TS i wi?cej. Ten post b?dzie obejmowa? kilka najlepszych aplikacji odtwarzacza wideo dla iPhone i iPad, które mog? przynie?? Ci komfort na odtwarzanie plików audio i wideo z urz?dze? z systemem iOS.

Najlepsze aplikacje Video Player dla iPhone i iPad

1. PlayerXtreme HD

Cena: Wolny ($3 dla pro)
Wsparcie formatów: 3GP, ASF, AVI, DivX, dv, ?e, FLV, GXF, m2p, m2ts, M2V, M4V, Mkv, Moov, WY?YWIENIE, MP4, MPEG, MPEG1, mpeg2, mpeg4, mpg, MPV, mt2s, mts, MXF, OGM, OGV, ps, qt, rm, RMVB, ts, vob, WebM, wm, WMV, itd..

najlepsze wideo gracz dla iphone

PlayerXtreme HD to pot??ny odtwarzacz wideo, który jest w stanie odtworzy? prawie ka?dy format wideo i mo?e odtwarza? filmy HD 1080p bez utraty jako?ci. Obs?uguje streaming video & Pliki audio over SMB, UPnP, i WiFi, a tak?e pobieranie plików do aplikacji w sieci lokalnej. Wsparcie aplikacji. Sub napisy i mo?na kontrolowa? jego rozmiar czcionki, tor, J?zyki (prawie wszystkie j?zyki).

PlayerXtreme HD wykrywa akcje medialne. Na przyk?ad, po uruchomieniu Plex Media Server na ka?dym komputerze, a nast?pnie PlayerXtreme HD zobacz? swój udzia? UPnP i mie? dost?p do ca?ej biblioteki. To sprawia, ?e ??bardzo ?atwo obserwowa? na bie??co, bez konieczno?ci oczekiwania na przeniesienie do uko?czenia. Poruszanie si? po aplikacji dzia?a równie? wspaniale.

2. Dobry odtwarzacz

Cena: $2.99
Wsparcie formatów: 3ga, 3GP, AAC, AMR, ma?pa, ASF, asx, AVI, wskazówka, ?e, DivX, dv, F4V, FLAC, FLV, gsm, GXF, trener, iso, m1v, m2p, M2T, m2ts, M2V, m3u, M4V, m4r, M4A, IP, Mkv, przed, Moov, WY?YWIENIE, MP1, mp2, MP3, MP4, MPa, MPE, MPEG, MPEG1, mpeg2, mpeg4, mpg, MPV, mt2s, mts, MXF, wiedzie?, OGG, OGM, OGV, ps, qt, baran, rm, RMVB, tp, ts, vob, WebM, wm, WMA, WAV, WMV, WTV, itd..

Best-Video-Player-for-iPhone-Good-Player

GoodPlayer jest odtwarzacz multimedialny iOS, które mog? obs?ugiwa? szerok? gam? formatów wideo, tak dobry jak PlayerXtreme. To pozwala u?ytkownikom za?adowa? filmy na iPhone bez konieczno?ci konwertowania ich do formatu MP4. Obs?uguje srt, smi, “idx sub”, mkv wbudowane napisy w wielu j?zykach. Lepiej ni? PlayerXtreme HD, obs?uguje HTTP, FTP, RTSP, MMS, SMB, MMSH, MMST, RTP, HTTPS, SFTP i odtwarzanie strumieniowe UDP.

Og?oszenie: Obs?uga d?wi?ku nie AC-3/DTS/E-AC-3/TrueHD!

3. OPlayer

Cena: $2.99 (Bezp?atne wersji lite)
Obs?ugiwane formaty: AVI (XVID / DIVX), WMV, RMVB, ASF, H264, Mkv, ts, m2ts, MP3, WMA, WAV, OGG, FLAC, itd..

Best-Video-Player-for-iPhone-OPlayer

OPlayer jest do?? dobry odtwarzacz wideo iOS App odtwarzania filmów SD i filmów HD p?ynnie bez konwersji. Jako jeden z najlepszych darmowych odtwarzaczy wideo jest u?ywany do przesy?ania plików wideo i audio z komputera do urz?dze? z systemem iOS (iPhone, iPod touch, iPad z systemem iOS 4.3 lub pó?niej) za pomoc? USB do synchronizacji z iTunes, lub przez HTTP, RTSP, MMS, Akcje FTP i SAMBA. Posiada cztery wersje – bezp?atna wersja lite, p?atna wersja dla iPhone i oddzielnym i dro?sze OPlayer HD dla iPada. Przy okazji, Darmowa wersja jest rzeczywi?cie mniej funkcjonalne.

Og?oszenie: no AC-3 audio, wsparcie.

4. VLC dla iOS

Cena: Wolny
Wsparcie formatów: Wszystkie popularne formaty wideo

Best-Video-Player-for-iPhone-VLC-Player

Wraz z popularnej VLC media player na pulpicie, VLC dla iOS równie? ca?kowicie wolne i otwarte. Mo?e odtwarza? wszystkie filmy i programy w wi?kszo?ci formatów bezpo?rednio, bez konwersji i pozwala u?ytkownikom synchronizowa? pliki wideo z Dropbox, iTunes, i osadzone serwery sieci Web Upload (serwer mediów UPnP w??cznie). Jednak, VLC dla iOS mog? czasami wywala nieoczekiwany i pokazuje gorsze osi?gi w porównaniu do swoich rówie?ników.

5. AVPlayer

Cena: $2.99
Wsparcie formatów: MP4, WY?YWIENIE, M4V, XviD, AVI, WMV, RMVB, ASF, H264, Mkv, itd..

Best-Video-Player-for-iPhone-avplayerhd

AVPlayer to jeden z najpopularniejszych odtwarzaczy wideo dla iOS, który mo?e odtworzy? prawie ka?dy format wideo, takich jak AVI komputer, XviD, WMV i wiele wi?cej wyra?nie i bez wysi?ku. Brak konwersji k?opotów. Mo?e odtwarza? regularne filmy i wysokiej jako?ci klipy wideo (w 720P, 1080P) dobrze i wsparcie Dolby Digital (AC3), Dolby Digital Plus (EAC3). Otrzymasz doskona?? wydajno?? na ogl?danie filmów. Co trzeba zrobi?, to po prostu skopiowa? pliki filmowe poprzez USB i po prostu przeci?gn?? i upu?ci? do tego AVPlayer dzielnicy Media Explorer, nast?pnie korzysta? z nich na urz?dzeniach z systemem iOS. AVPlayer mo?e równie? wspiera? zewn?trznych plików z napisami jak SMI i SRT.

Alternatywa

Wymienione wy?ej aplikacje s? w stanie odtwarza? ró?ne filmy bez konwersji. Ale czasami mo?e pojawi? si? opó?nienie obrazu i rama spad?a podczas ogl?dania niektórych filmów HD (s? one zwykle maj? wi?kszy rozmiar pliku). P?ynno?? odtwarzania wideo zale?y od dekoduje’ zdolno??. Wi?c je?li b?dziesz mia? tak? sytuacj?, nale?y zwróci? si? do konwerter wideo o pomoc. Konwersji wideo HD do formatu MP4 i zmniejszy? rozmiar pliku bez utraty jako?ci. Nast?pnie transfer skonwertowanych plików do urz?dzenia i korzysta? z nich.

Przycisk udost?pniania