iCloudBasics

Jak wykona? kopi? zapasow? i przywróci? iPhone, iPad, iPod Touch za pomoc? iCloud

Mo?na zazwyczaj u?ywa? iTunes Aby zarchiwizowa? dane na naszym iPhone, iPad i iPod Touch, mo?e to by? równie? wykonana za pomoc? iCloud. Tutaj poka?emy, jak wykona? kopi? zapasow? i przywróci? zawarto?? na iPhone, iPad, i iPod Touch za pomoc? iCloud.

Czym jest iCloud?

iCloud jest przechowywanie chmura, który pozwala na przechowywanie danych, takich jak muzyka i aplikacje iOS i dzia?a równie? jako centrum synchronizowania danych na e-mail, Kontakt, kalendarze, zak?adki, notatki, przypomnie? (listy rzeczy do zrobienia), dokumenty iWork, zdj?cia i inne dane. Mo?esz uzyska? dost?p do tre?ci z co jeste? na urz?dzenie.

iCloudBasics

To równie? pozwala na bezprzewodowe kopi? zapasow? swoich urz?dze? iOS do iCloud, zamiast robi? to r?cznie za pomoc? programu iTunes.

Jak wykona? kopi? zapasow? przy u?yciu iCloud

Je?li w??czono iCloud na urz?dzeniach kopii zapasowych za pomoc? iOS iOS 5 lub pó?niej, iCloud b?dzie tworzy kopie zapasowe najwa?niejszych danych automatycznie. Mo?na znale?? prze??cznik na iPhone, iPad, lub iPod touch w Ustawienia > iCloud > Kopia zapasowa & Przechowywanie, to dzia?a na co dzie? tak d?ugo, jak urz?dzenie jest przez Wi-Fi, zamkni?ty, i po??czony ze ?ród?em zasilania.

Mo?na równie? kopi? zapasow? r?cznie gdy urz?dzenie jest pod??czone do Internetu przez Wi-Fi wybierz polecenie Wykonaj kopi? zapasow? teraz w z Ustawienia > iCloud > Przechowywanie & Kopia zapasowa.

iOS7-icloud_backup

Jak przywróci? z kopii zapasowej

Pierwszy, Dowiedz si? wi?cej o Co iCloud kopiuje.

  1. Wykonaj wst?pne kroki Asystenta ustawie? systemu iOS (Wybierz swój j?zyk, i tak dalej).
  2. Wybierz Przywró? z archiwum iCloud, gdy asystent prosi, aby skonfigurowa? telefon iPhone (lub inne urz?dzenie z systemem iOS).
  3. Wybierz utworzon? wcze?niej kopi? zapasow?.

Je?li ju? skonfigurowa? urz?dzenie, nale?y usun?? wszystkie aktualnej zawarto?ci pierwszy. Wybierz Ustawienia > Ogólny > Resetowanie > Skasowa? ca?? zawarto?? i ustawienia. Zrób to tylko wtedy, gdy masz ju? kopi? zapasow?, poniewa? ten etap b?dzie usun?? wszystkie aktualnej zawarto?ci z urz?dzenia.

iOS7-set_up_your_phone

Uwaga: To lepiej, aby pod??czy? urz?dzenie do ?ród?a zasilania do czasu zako?czeniu przywracania. I upewnij si?, ?e ten komputer ma Najnowsza wersja programu iTunes.

Dowiedz si?, jak wykona? kopi? zapasow? urz?dzenia z iTunes.

Przycisk udost?pniania