iPhone5S

Jak wykona? kopi? zapasow? telefonu iPhone, iPad, iPod Touch za pomoc? programu iTunes

Regularne wykonywanie kopii zapasowych jest dobry zwyczaj. I mo?na wzi?? kopi? zapasow? iPhone, iPad lub iPod touch przy u?yciu iCloud lub iTunes ?atwo. Tutaj poka?emy, jak wykona? kopi? zapasow? iPhone, iPad i iPod touch za pomoc? programu iTunes.

Pierwszy, powiniene? mie? iTunes, mo?na pobra? najnowsz? wersj? ze strony Apple(http://www.apple.com/itunes/).

Przed utworzeniem kopii zapasowej, nale?y wiedzie?, ?e iCloud i iTunes mo?na zarchiwizowa? dane na iPhone, iPad, lub iPod Touch. Kopii zapasowej informacji zawiera zakupione utwory (zapasowej zakupionej muzyki nie jest dost?pny we wszystkich krajach), Programy TV (US tylko), aplikacje, i ksi??ki; a tak?e zdj?cia i wideo, które znajduj? si? w Camera Roll; Ustawienia urz?dzenia (jak Telefoniczna ulubionych, Tapeta, i Poczta, Kontakt, Konta kalendarzowe); Dane aplikacji; Ekran g?ówny, a aplikacja organizacja; wiadomo?ci (iMessage, SMS, i MMS), Dzwonki, wi?cej. Pliki multimedialne nie s? wspierane, ale mo?e by? przywrócona przez synchronizacj? z iTunes.

Za ka?dym razem gdy iOS synchronizacj? urz?dzenia z iTunes, to kopie zapasowe automaticlly (wy??czone, je?li masz w??czony iCloud kopii zapasowej).

Mo?na równie? r?cznie backup urz?dzenie iOS za pomoc? programu iTunes. Wykonaj nast?puj?ce kroki, aby r?cznie backup urz?dzenie iOS za pomoc? programu iTunes:

  • Pod??cz urz?dzenie z systemem iOS do komputera za pomoc? najnowszej wersji programu iTunes zainstalowanego
  • Kliknij przycisk urz?dzenia w prawym górnym rogu.
  • Kliknij “Utwórz kopi? zapasow?” przycisk poni?ej “R?cznie kopii zapasowych i przywracania“.

kopia zapasowa iphone-ipad-ipod
lub

  • Mo?na tak?e klikn?? Plik menu i wybierz Urz?dzenia > Back Up.

kopia zapasowa iphone-ipad-ipod-2
Uwaga: Je?li u?ywasz iTunes 10.7 lub wcze?niej, po prostu kliknij prawym przyciskiem myszy (lub klawiszem Control) urz?dzenie i wybra? Back Up.
menu plik kopia zapasowa
?ród?o: Jab?ko

Przycisk udost?pniania