Samsung galaxy s4

Jak obnovit ztracené fotografie nebo videa z Samsung Galaxy S6/5/4

Jak víme,, Samsung Galaxy S série mají p?kný fotoaparát a displej s vysokým rozlišením. M?žete mít velmi kvalitní videa & fotky kolem sebe, Sdílejte se svými p?áteli a rodinami, což je opravdu super.

Však, stále existují rizika ztráty fotografie a videa, a to kdykoli kv?li náhodnému odstran?ní nebo dat chyba. Ty by m?ly tvo?it dobrý zvyk pravidelného zálohování. Pak nepropadejte panice, když ztratí n?co d?ležitého. I v p?ípad?, že nemáte zálohu, stále máte možnost obnovit fotografie nebo videa pomocí Android Data Recovery.

Dr.fone pro Android je bezpe?ný & snadný-k-používat android programu pro obnovu dat, a m?že vám pomoci získat žádné údaje, jako jsou fotografie, videa, kontakty, textové zprávy, dokumenty, hudba & archivní soubory atd.. na Galaxy S6/5/4.

P?ípravky

1. Stáhnout Android Data Recovery a nainstalovat jej. (Verze systému Windows A Mac verze)

2. Root telefonu s Androidem. (Viz také: Jak root Android za?ízení.)

P.S. Neprovád?jte upgrade na Android 6.0, protože je to t?žké na root.

Kroky k obnovení dat z Galaxy S6/5/4

Krok 1, P?ipojte sv?j Galaxy S6/5/4 k PC
Zahájení Dr.Fone pro Android, budete mít primární okno pod. Prosím p?ipojte Galaxy k po?íta?i prost?ednictvím kabelu USB.

connect Galaxy S4 to computer

Krok 2, Povolit USB lad?ní (Volitelný)
Pokud jste povolili lad?ní USB na vašem Galaxy S p?ed, m?žete tento krok p?esko?it, jinde uvidíte okno, jak je uvedeno níže. Prosím postupujte podle podrobných výraz v okn? nastavit hned: Vstoupit “Nastavení” > Cvaknutí “O telefonu” > Kohoutek “?íslo sestavení” Pro 7 krát, dokud dostat poznámku “Nacházíte se v módu vývojá?e” nebo “Režim pro vývojá?e bylo povoleno” > Zp?t na “Nastavení” > Cvaknutí “Možnosti pro vývojá?e” > zkontrolovat “Lad?ní USB”.

Další informace, si m?žete p?e?íst tento p?ísp?vek: Jak povolit lad?ní USB na vašem za?ízení Android.

enable usb debugging

Krok 3, Spus?te skenování dat na vašem za?ízení
Po povoleno USB lad?ní, Program automaticky detekuje za?ízení. Poté klikn?te na tla?ítko “Start” analyzovat údaje o vašem za?ízení. Vezm?te prosím na v?domí, že si radši držet baterii více než 20% p?ed skenování.

scanning-lost-data

Poznámka: Pokud vaše za?ízení není ko?eny p?ed, Program se spustí skenování p?ímo po analýze. Nebo budete muset povolit schválení programu Superuser na displeji vašeho telefonu. Sta?í kliknout na “Povolit” Pokud se zobrazí zpráva vysko?í na obrazovce vašeho za?ízení. Pak zp?t do po?íta?e, a klepn?te na tla?ítko “Start” Na obrazovce programu pro skenování za?ízení.

allow superuser authorization

Poznámka: B?hem testu neodpojujte za?ízení, nebo skenování selže. Pokud se program nespustí skenování po dlouhou dobu, zkuste to prosím znovu. A n?která za?ízení p?edstavují “Povolit” Tla?ítko n?kolikrát. Sta?í kliknout, dokud se neobjeví znovu nebo program za?ne skenování.

do not disconnect device

Krok 4, Náhled a obnovit
Proces skenování bude trvat chvíli. Pak si m?žete prohlédnout všechny obnovitelná data nalezené v scan výsledek se?azené podle kategorie. Ozna?te ty, které chcete, a klepn?te na tla?ítko “Zotavit se” uložit je na vašem po?íta?i.

preview and recover

Poznámka: Odstran?né kontakty, textové zprávy, a další jinde, jsou také zobrazeny ve výsledku, a mazat SMS a kontakty se zobrazí ?erven?. M?žete je odd?lit podle barvy.

Tla?ítko sdílet