iphone-5-photo-recovery

Jak obnovit smazané poznámky z iPhone

Vzal jsem si poznámky ve své t?íd? pomocí aplikace na mém iPhone, ale o týden pozd?ji, když jsem se vrátil do poznámky, že byla odstran?na a pry?. Vím, že to bylo na m?j telefon, protože jsem se podíval p?es n?j po hodin?. Existuje n?jaký zp?sob, jak ji získat zp?t? I checked on my icloud but there was nothing on there.

Možná jste se setkali s podobnou otázku p?ed. When you want to find some important notes you have made on your phone, but they are just gone. You want to get them back but don’t know how. Dob?e, this article will tell you what to do when you find your notes lost.

3 Methods to Recover Lost or Deleted Notes from iPhone

We will introduce three methods for different situations. Please choose the right one for yourself. If you have backed up your phone before, you can try the former two methods. Or maybe you have to try a 3rd-party software, which is not free. But please note that if you are not sure you ever backed up your phone, you’d better try the third method first. Because restoring from iTunes or iCloud backup may overwrite the data on your phone.

1. Restore from iCloud Backup
2. Restore from iTunes Backup
3. Scanning iPhone and try to retrieve the lost notes

Metoda 1: Restore from iCloud Backup

1. To erase your iPhone, Klepn?te na položku Nastavení > Obecný > Obnovit > Vymazat veškerý obsah a nastavení. You might need to enter your passcode and Apple ID password before you erase all content and settings. Why would I do that? Because the only way to restore from an iCloud backup is through the Setup Assistant. To get to the Setup Assistant on a device you already set up, you’ll need to erase all the content on your iPhone and set it up again.
2. Turn on your device. You should see a Hello screen.
3. Follow steps in the iOS Setup Assistant. Join a Wi-Fi network and follow steps until you see the Set Up Device screen.
4. Tap Restore from an iCloud Backup. pak se p?ihlaste k iCloudu.
5. Choose a backup. Look at the date and size of each and pick the most relevant. After you choose a backup, the transfer starts.
6. If you’ve purchased iTunes or App Store content using multiple Apple IDs, you’ll be asked to sign in to each. If you can’t remember a password, you can tap Skip this Step and enter it later.
7. Stay connected. If you disconnect from Wi-Fi before the process completes, the restore process pauses until you reconnect. Give the process time to finish. Restoring from a backup can take a while, depending on the size of the backup and the network speed.

nastavení telefonu

Metoda 2: Restore from iTunes Backup

1. Connect your device to the computer that you stored your backup on.
2. Open iTunes. If iTunes tells you there’s an iOS update, get the latest version.
3. P?ejít na Soubor > Za?ízení > Restore from Backup. If you’re using Windows and don’t see a File menu, press the Alt key.
4. Look at the date and size of each backup and pick the most relevant.
5. Click restore and wait for the process to finish. Your device will restart and then sync with your computer. Stay connected until the sync finishes.

Metoda 3: Scanning iPhone and try to retrieve the lost notes

If you haven’t backed up your iPhone or not sure ever did that, then you can try this method. We will use some 3rd-party programs to directly scan your iPhone and try to find the lost notes. When you delete a file on your phone, you just delete the index file, the file still exists, until be overwrited by new data. This gives us the opportunity to restore it.

To retrieve the deleted notes on your iPhone, you need to install an iPhone data recovery program first. There are many this kind of software on the market now, here we use Dr.Fone for example.
1. Stáhnout program zde. Nebo p?ejd?te Oficiální internetové stránky.
2. Ji nainstalovat.
3. Musím nainstalovat nejnov?jší verzi iTunes. Protože program bude volat ?áste?n? funkci iTunes. Ale není nutné je spustit ve stejné dob?, a to je nejlepší vypnout automatické synchronizace v iTunes. (Spus?te iTunes > Upravit > P?edvolby > Za?ízení, zkontrolovat “Zabránit iPody, iPhones, a iPads automatickou synchronizaci”.)
3. P?ipojte iPhone k po?íta?i a spus?te Dr.Fone. Ve výchozím nastavení, vaše iOS za?ízení automaticky rozpozná a zobrazí okno pro “Obnovení z iOS za?ízení”.
obnovit iphone poznámky-01
4. Klepn?te na tla?ítko “Start Scan” tla?ítko pro zahájení skenování iPhone odstran?ných nebo ztracených poznámek. Skenování proces m?že trvat n?kolik minut. Pokud zjistíte, že data, která jste hledali je tam, pak m?žete klepnout “Pozastavit” tla?ítko zastavit proces.
obnovit iphone poznámky-01
5. Po dokon?ení procesu skenování, m?žete vid?t výsledek skenování. V kategoriích jsou zobrazena data chybí i stávajících. M?žete švihnout na možnost “Zobrazit pouze odstran?né položky” on. Klepnutím na typ souboru v levém, Náhled m?žete zobrazit odstran?né poznámky. A tam je vyhledávací pole na horní pravý, kde m?žete vyhledat konkrétní soubor zadáním klí?ového slova.
obnovit iphone poznámky-01
6. Když zjistíte, že data je t?eba, jen zkontrolujte pole a stiskn?te “Obnovení po?íta?e” tla?ítko. Pro textové zprávy, iMessage, kontakty, a poznámky, M?žete se rozhodnout “Obnovení po?íta?e” nebo “Obnovení za?ízení”.

To je vše ze t?í metod získávání ztracených poznámek. Doufáme, že vám to pom?že. Vezm?te prosím na v?domí, že pokud zjistíte, že n?které d?ležité informace se ztratí, nepropadejte panice, ale k nalezení ?ešení.

Tla?ítko sdílet

  • jingporan

    Merci pour recuperer données iphone que je ne sais jamais !! J'ai déja résolu ce problème de récupérer poznámek iphone, Merci beaucoup !!